Jesu apostlars historia och skrifter af Joh. Jac. Hess. Swensk öfwersättning af Jör. Jac. Thomæus. Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet. =1-2. 1816-17=

Författare
Johann Jakob Hess
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1816-1817 Sverige, Lund 2 vol. 8:o.