Journal, på hålländske West-indiske compagniets skepp Johanna, fördt utaf capitainen Carl Gustaf Canterhielm, som then 20. martii år 1735. afseglade ifrån Amsterdam, men under wägen til Surinamen then 29. ther på följande april af någre - af thesz skeppsfolk blef öfwerfallen och på et grufweligit sätt mördad; hållen af Mathias Estbergen, tå warande understyrman på bemelte skepp, som sedan han, igenom Guds besynnerliga försyn, blifwit wid lif bibehållen, icke allenast : lyckeligen bragte mördarne af daga, utan ock, efter en wäl fulländad resa, återförde berörde skepp til Hålland then 9. julii år 1736. Först författad på hållendska och sedan på swenska öfwersatt, samt med några historiska och genealogiska : anmärkningar af trycket utgifwen af Jonas Bång. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet. 1746.

Originaltitel
Copia uyt het journaal van het schip de Vrouw Johanna
Författare
Matthijs. Estbergen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1746 Sverige, Stockholm [20] sidor. 4:o.