Kongl. Maij:tz Nådige Resolution och Förklaring, med hwad Straff, den, efter Kyrckio-Lagen böör beläggas, hwilken, sedan han warit til Skrifft, öfwerfaller någon med Ord eller Gärning, och der å oförlijkter, begår Herrans Högwärdige Nattward. Gifwen i Stockholm, den 25. Sept: åhr 1697

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n. 1697 Sverige, s.l. [4] sidor. (s. 3/4 blank) 4:o