Kongl. May:tz Nådige Resolution och Förklaring med hwad Straff den effter Kyrckio-Lagen bör beläggias, hwilken sedan han warit til Skrifft, öfwerfaller någon med Ord eller Gerning, och der å oförlijkter begår Herrans Högwärdige Nattward. Gifwen i Stockholm den 25 Septembris Anno 1697

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n. 1697 Sverige, s.l. [1] sidor. 4:o