Kongl. May:tz nådige resolution och försäkring, öfwer desz trogne vndersåtares biskopars och samptelige prästerskapetz widh dhenne rijkzdag insinuerade vnderdånige allmenne desiderier och angelägenheeter, gifwin i Halmstad den 7. martij anno 1678

Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1678 Sverige, Linkiöping, tryckt aff Daniel Kämpe, och fins hoos honom til kiöps [8] sidor. 4:o