Kongl. maj:ts Förnyade nådige Förordning, angående Trenne Riddare-Orden. Gifwen Stockholm i Ordens-Capitlet then 25. nov. 1751

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
tryckt uti Kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1751 Sverige, Stockholm [24] sidor., [6] pl.-bl. 1:o