Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen. =1-3. 1821-1823.= Del 3, Tredje häftet, innehållande 25 n:r. 1823. 38 s.; pl. xlix-lxxii

Författare
Fredrik Boije
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Deleen 1823 Sverige, Stockholm