Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen

Analyserar kontinuitetsprincipen i gällande svensk skatterätt, dvs. hur och när reglerna om uppskov med beskattning tillämpas. Kontinuitetsprincipen tillämpas t.ex. vid generationsskifte av näringsverksamhet och ombildning av företagsform. Läsaren ges en god inblick i de problem som kan uppstå vid tillämpningen av kontinuitetsprincipen.

Författare
Roger Persson Österman
(Roger Persson Österman.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juristförl., Norstedts juridik distributör, Norstedt 1997 Sverige, Stockholm, Stockholm 540 sidor. 25 cm