Kungörelse, Angående Den betalning, som Skarprättarens Betjenter hafwa at undfå, så wäl för döda Kreaturs bortförande, som för Hudens aftagande utaf sådane Kreatur. Gifwen Stockholms Rådhus den 7. Novembris 1760

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1760 Sverige, Stockholm, Tryckt hos Directeuren Lars Salvius, 1760 [4] sidor. 4:o