Kunggörelse. på vederbörandes begäran har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skäligt att, vid vite af tre r:dr 16 sk. b:co, förbjuda utkastande af sopor och annan orenlighet å den instängda och under planering vestra delen af Stadsgårdshamnen

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1842 Sverige, Stockholm [1] sidor.