Mätningar av PAH, mutagenicitet, metaller m m i rökgaserna från koleldade kraftverk och en oljeeldad anläggning

Författare
Ronald Bergman
(Ronald Bergman, Kjell Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 1980 Sverige, Solna [72] sidor. (var. pag.)