Militär ledning - från Napoleonkrigen till fredsbevarande insatser

Den berömde militärteoretikern Carl von Clausewitz hävdade i början av 1800-talet att krig är en kamp mellan viljor. "Militär ledning" handlar om denna kamp och om orsakerna till varför den ena sidan får övertaget. Vad kännetecknar god ledning? När och varför misslyckas ledning?I boken analyseras militär ledning ur ett historiskt perspektiv med belysande exempel. Författaren diskuterar ledningsprocesser i länder med krigserfarenhet från och med Napoleonkrigen fram till dagens fredsbevarande insatser. Ett genomgående drag i krigshistorien är hur framgång - eller motgång - tydligt kan relateras till ledningen. Här framkommer även hur möjligheterna och sätten att leda har förändrats i takt med teknikens utveckling."Militär ledning" behandlar ledningsprocesser ur både mark-, sjö- och luftoperativt perspektiv, vilket underlättar för jämförelser. Marco Smedbergs översiktliga och breda skildring är ett viktigt verktyg vid all militär verksamhet där det föreligger ett behov av att samordna olika insatser. Här kan även personer i ledande position lära av ledningsproblematikens universella karaktärsdrag, en oumbärlig kunskap i militära situationer men lika angelägen i civila sammanhang.

Författare
Marco Smedberg
(Marco Smedberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska media, Scandbook 2010 Sverige, Lund, Falun 286 sidor. ill. 21 cm 978-91-86297-17-6
Historiska media, Wallin och Dalholm 2001 Sverige, Lund, Lund 320 sidor. ill. (vissa i färg) 23 cm