Nödig tröst och underwisning, för äckta hafwande qwinnor och barnaföderskor, huru the sig christeligen förehålla skole förr, vti och effter barns-börden; vtdragen af ens och annans andelig mans skriffter, och framgifwen til åhret efter wårs herres och frälsares Jesu Christi börd 1698

Författare
Johan Collinder
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1698 Sverige, Stockholm, tryckt av Olao Enæo [12], 131 [1] sidor. 12:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan