Olf Rudbecks Atlands eller Manheims andra deel uti hwilken innehålles solens, månans och jordennes dyrkan, sampt huruledes den aldraförst är begynt längst uppe uthi Swerige hoos kimmi-boerne, och sedan uthspridd worden till störste delen af heela werlden; hwilket alt så wäl af the fremmandes, som wåre egnes historier, i synnerheet af de gamble och underliga gåtor, de der här till dagz aldrig warit af någon rätt förklarade, bewijsadt warder. Och deszutan att effter solennes och månans lopp, åretz rätteste omgång här aldraförst achtad och uthräknad är, tillijka med monge andre märkelige ting, som alt här till legat fördolde. Olavi Rudbeckii Atlanticæ sive Manheimii pars secunda in quá solis, lunæ, ac terræ cultus describitur, omnisque adeo superstitionis hujusce origo parti sveoniæ septentrionali, terræ puta cimmeriorum vindicatur, ex quâ deinceps in orbem reliqvum divulgata est: idque scriptorum non tantum domesticorum, sed etiam externorum, màxime vero veterum atque doctissimarum fabularum fide, qnarum explicatio genuina nusquam ante hanc nostram in lucem prodiit. Accedunt demonstrationes certissimæ, quæ septentrionales nostros, in maxime geminum solis ac lunæ motum, indeque pendentem accuratissimum temporum rationem, multo & prius & felicius, quam gentem aliam ullam olim penetrasse, ac etiam alia multa ad hanc usque diem incognita declarant

Författare
Olof Rudbeck, d.ä
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1689 Sverige, Upsalæ excudit Henricus Curio S. R. M. & acad. Upsal. bibliopola. Anno 1689 1 pl., i[16], ii672 (fel i pagin.), iii38, iv[8], v36 sidor. 2:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan