Orienterande undersökning av flytande organiska gödselmedel i Petunia x hybrida - Screening investigation of liquid, organic fertilizers on Petunia x hybrida

Författare
Britta Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alnarpsbiblioteket, Sveriges lantbruksuniv. 1998 Sverige, Alnarp 20 sidor.