Otia sacra eller Andelig sabbathz roo och hwijla. Allom Christi trognom til tienst och nytto, och theras siälar til styrckio och wederqwäckelse, i hwariehanda tilfällen, sampt til gudztienstens förrättande: så wäl hemma uti husen eller på resor til landz och wattn, som elliest uti Gudz hus och tempel; med dhe stycken och böcker som påföliande bladet äre opteknade. Och med skiöne kopperstycken utzijrade

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1691 Sverige, Stockholm, tryckt af Henrich Keyser, kongl may:tz och Ups. acad. boktr. åhr 1691 [10], ii128 iii830 iv[10] sidor., 1 frontespis (uppslag), [6] pl.-bl. : ill. 12:o(avl.)