Plats och praxis - studier av nordisk förkristen ritual

I det nordiska förkristna samhället spelade riterna en stor roll i det vardagliga livet. Utförandet var variationsrikt och mångsidigt, och riterna ägde rum på vitt skilda platser i landskapet. Men hur såg förhållandet mytologi ritual ut i det förkristna samhället?I antologin Plats och praxis diskuterar religionshistoriker och arkeologer bland annat hur ritual definierats och hur ritualerna har tagit sig uttryck. Begrepp som hedniskt, förkristet och nordiskt omkullkastas och ses inte längre som självklara definitioner av den period som vi refererar till som vikingatiden.Syftet med boken är att vidga perspektiven på den förkristna religionen i Norden. Arkeologiska fynd och mytologiska texter har här behandlats på lika villkor, till skillnad mot tidigare då de arkeologiska fynden använts som bekräftande illustrationer av de isländska sagorna.

Författare
(Redaktörer: Kristina Jennbert, Anders Andrén och Catharina Raudvere.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordic Academic Press, Scandbook 2002 Sverige, Lund, Falun 343 sidor. ill. 23 cm