Processautomation = - process automation

Författare
Henry Sulc
(Henry Sulc, Björn Sundeling)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tillämpad informationsteknik, Kungliga Tekniska högskolan 2006 Sverige, Stockholm 39 sidor.