Rädda 2,500 tunnland åker-och ängsjord från skadligt och öfverflödigt vatten eller öfversvämningar! - Sändebref till Näsby, Ervalla, Öby och Axbergs byamän och jordegare

Författare
Zacharias Cajander
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1864 Sverige, Örebro