Rapportering av dricksvattentillsynen 1999 - kommunernas rapportering om livsmedelstillsyn

Författare
Doris Rosling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2001 Sverige, Uppsala 86 sidor.
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 1999 Sverige, Uppsala, Uppsala 82 sidor. huvudsakligen tab.