Relatio facti ang.arfs-och testaments-tvister efter afl.supercargeuren i Sv.ost-indiska compagniets tjenst Johan Adolph Smedberg, hvilken,såsom anmäld och bevakad uti afl.supercargeuren Gustaf Palms urarfva concurs-mål, nu beror af K.M:ts - allern.pröfning och dom

Författare
Olof Smedberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1807 Sverige, Stockholm