Relatio facti angående arf- och testaments- twisten efter aflidne supercargeuren i swenska ost-indiska compagniets tjenst Johan Adolph Smedberg, hwilken, såsom anmäld och bewakad uti aflidne supercargeuren Gustaf Palms urarfwa concurs - mål, nu beror af kongl. majestäts allernådigste pröfning och dom. =(Rubr.)=/(Olof Smedberg. C. Smedberg.) (Stockholm, tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm, 1807.)

Författare
Olof Smedberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1807 Sverige, Stockholm 20 sidor. 4:o(2).