Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Författare
(Avgitt til Justis- og politidepartementet desember 1993.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykning 1993 Norge, Oslo 619 sidor.