Schaktövervakning vid Norsa bytomt, ledningsarbeten inom fastigheten Norsa 22:1 - Arkeologisk antikvarisk kontroll: fornlämning Köping 276:1, Norsa 22:1, Köping socken, Köping kommun, Västmanland

Författare
Ingela Harrysson
(Ingela Harrysson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2014 Sverige, Västerås 9 [2] sidor. 978-91-7453-393-4