Skolelevers drogvanor 1989 - tabeller med sammanfattande kommentarer

Författare
(Barbro Andersson, Björn Hibell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 1989 Sverige, Stockholm 114 sidor. : diagr., tab. 25 cm