Svar genom justitiekanslersembetet till magistraten i Eskilstuna och landshöfdinge-embetet i Södermanlands län

Författare
Herman Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arb:s 1906 Sverige, Stockholm 54 sidor.