The christnas andeliga kiöpenskap, innehållandes 5 kiöpmäns reglor, som hwar och en rättsinnig Herrans Jesu ledamot utj hans strjdande församling öfwa och bruka skal, så framt then samma utj hans triumpherande församling komma will - gudeligen i pennan inrättadt, och förmodeligen til alla christne siälars nytta och hugnadt framfördt af Gudz ordz owärdige tienare ... Peter Ol. Warnmark. I Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann med hans egen bekostnad åhr 1705, och : finnes hos honom til kiöps

Författare
Peter Warnmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1705 Sverige, Göteborg [12] , 156 sidor. =(s. 153-56 opag.)=. 12:o(avl.).