The christnas andeliga kiöpenskap, innehållandes fem kiöpmäns-reglor, som hwar och en rättsinnig Herrans Jesu ledamot vti hans stridande församling öfwa och bruka skal, så framt then samma vti hans triumpherande församling komma wil - gudeligen i pennan inrättadt, och förmodeligen til alla christne siälars nytta och hugnadt framfördt af Guds ords owärdige tienare ... Peter Ol. Warnmark. Vplagdt af bokbindaren Erich Algren. Och finnes hos honom til kiöps. Götheborg, : tryckt hos Immanuel Smitt, kongl. gymnasii boktryckare åhr 1739

Författare
Peter Warnmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1739 Sverige, Göteborg [12] , 128 sidor. =(s. 125-28 opag.)=. 8:o.