The trognas wälbestäldta lycka af psalm. 73:24. Christeligen betrachtad, och uti en lijk-predikan, tå fordom hög-ädle och wälborne herren, herr major Christian Diedrich von Conowen ... som uti Herranom afsomnade d. 6 april, åhr 1731 - blef uti en hög-adelig och förnäm församlings närwaro med tilbörlig heder och christeliga ceremonier begrafwen i Allerums kyrckia den 22 nästföljande junii, förestäld af Johannes Sundius ... Lund, tryckt hos Ludwig Ddcreaux ! , kgl. : carol. acad. boktr

Författare
Johan Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1731 Sverige, Lund [08] , 192 sidor. =(s. 178-92 opag., sidor. 177 felpag. "178")=. 4:o.