Then så kallade tyska theologia, thet är en mycket kostelig och ädel book, huru man rätt förstå skal, hwad Adam och Christus är: och huru Adam uti osz dö, och Christus uti osz lefwa skal. =Anon=. Anno 1617. i Upsala af trycket utgången - uppå kongl. maj:ts högtbetrodde man och ståthållare öfwer Upsala och thes lähn, then ädle och wälbördige herr Christoffer von Wernestedt til Vthåla, uplägning och bekostnad: och på wårt tungomål afsatt och förswenskat, af Ægidio Aurelio : Upsaliensi, men nu därsammastädes med egen bekostnad å nyo uplagd af Johan Henrich Werner, kongl. maj:ts så ock Upsala academiæ typogr. Åhr 1718

Författare
Johann Tauler
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1718 Sverige, Uppsala [40], 160 sidor. =(s. 155-60 opag.)=. 8:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan