Till åtlydnad af stadgandet i 17:de § 5 mom. af Kongl. Maj:ts den 19 juni 1846 utfärdade förnyade nådiga reglemente för Allmänna institutet för döfstumma och blinda, böra angående den blinde, för hvilken plats såsom elev vid institutet sökes, nedanstående frågor, vigtiga för kännedomen af de förhållanden, hvarunder denne ditintills sig befunnit och nödvändiga för dess fysiska behandling, samt moraliska, intellectuella och techniska utbildning, noga och samvetsgrant, efter inhämtad upplysning af den blindes föräldrar eller målsman, medelst skriftlig anteckning besvaras af församlingens pastor

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
184- Sverige, Stockholm [3] sidor.