Till wederbörandes kännedom kungöres följande

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1860 Sverige, Askersund [4] sidor.