Tredimensionell fastighetsindelning - möjligheter och problem för fastighets- och stadsutveckling

Författare
Hans Bjur
(Hans Bjur, Henrik Levin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges byggindustrier 2004 Sverige, Göteborg 53 sidor.