Und. skriftväxling hos K.Maj:t i målet mellan hof-marsalken, general-adjutanten, landshöfdingen friherre Boye och herr häradshöfdingen Pamp, rörande ett vid tingstället Hullaryd d. 28 maji 1811 förefallit uppträde

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1814 Sverige, Jönköping