Utkast till en hand-bok för dragon- och infanterie-officerare, isynnerhet uti de mindre grader. Utgifvet af F. Fredriksson Boye. Skara tryckt hos F.J. Leverentz 1804

Författare
Fredrik Boije
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Leverentz 1804 Sverige, Skara [08] , x, 208 sidor. =(s. 207-08 opag.)=; v pl. 8:o.