Wi Carl medh Gudz nåde, Sweriges Rijkes regerende arffurste, Hertigh til Sudermanneland ... som vpå thenne rijkzdagh här i Linköping ... för: de personer, så månge som hädhan aff rijket weekne, och ännw sigh vthan landz förhålle ... at the innan tre terminer ...komme hijt in j rijket tilstädes, och för opartijske laglige domare, sware til thet wij kunne haffue them tiltale

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kongl. tryckeriet 1600 Sverige, Stockholm [1] sidor. 1:o