Wi, Joh. Gerdesschiöld, Præsident uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea hofrätt ... om någor ! för brott och miszgiärning anklagad person, innnan then samma efter föregången ransakning, blifwit friad eller fäld, eller ock förr än then undergåt thet honom af Domaren ålagde straff, utan behörig anmälan therom hos Presterskapet, begår Herrans Heliga Nattward

Genre
Cirkulär
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kongl. tryckeriet 1759 Sverige, Stockholm [4] sidor. 4:o