Wij, Grefwe Lars Wallenstedt, Kongl. May:tz Råd, Præsident uti den Kongl. Swea Hoff-Rätt ... hwariehanda twistigheter, angående Gränsze-Skillnaderne

Genre
Cirkulär
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kongl. tryckeriet 1696 Sverige, Stockholm [4] sidor. 4:o