Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 305 träffar

Titel Författare År Språk
201 Various rehearsals for good vibrations Frans Jacobi 1997 Engelska
202 Bohusläns runinskrifter Sten Johan Axel Boije af Gennäs 1884 Svenska
203 Runforskning i Södermanland sommaren 1882 Sten Johan Axel Boije af Gennäs 1883 Svenska
204 Äro särskilda åtgärder önskvärda för bevarandet af ruinskrifterna? - Anförande vid Sv. Fornminnesfören:s 7.allm. möte i Skara den 19 juni 1883 Sten Johan Axel Boije af Gennäs 1884 Svenska
205 Enwäldets skadeliga påfölgder och aggets bittra frugter, tydeligen afskildrade uti then berättelse, som sal. herr riks-rådet ... Adam Ludvic Leyonhufwud, uti thes fångenskap i Ryszland sammanfattat om alla thes tilstötte händelser, ifrån thes inträde uti fäderneslandets tjenst år 1700 then 5 julii, och til thes olyckeliga fångenskap i Ryszland år 1709 then 30 julii. Samt äfwen ock salige herr generalen Carl Creutz sanfärdiga berättelse om then pultawiska actionen och accordet wid Dniepern. Altsammans sanningen til styrkio och uprättelse, samt then okunnoga allmänheten til tjenst, som härtildags famlat i mörkret om, hwad rätta orsaken warit til thenna Sweriges stora olycka, i dagsljuset framgifwit af en lagbunden frihets uprigtiga älskare och trogna Betjänt Adam Ludwig Lewenhaupt 1757 Svenska
206 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf sjunde stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Carl Georg Boije, adelsman och medlem af Göthiska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 17 Decemb. 1830 Ebbe Samuel Bring 1830 Svenska
207 Tiugunde siette fortsättningen af strödda besvarade lagfrågor, Hvilka, med den vidt lagfarne juridiska facultetens i Upsala samtycke, under Herr Professorens i Svenska och Romerska Lagfarenheten, samt Ledamotens uti Kongl. Vetenskaps Societeten härstädes, Doct. Daniel Solanders inseende, til almänt ompröfvande äro utgifne af Carl Boije, från Fjerdhundra. Uti den större Gustavianska Lärosalen, f. m. Den 5 Decembr. 1781 Daniel D. Solander 1781 Svenska
208 Döden på borggården - en glimt av Västerås slotts historia : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, Västerås slott, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2008 Svenska
209 Ett gravfält från romersk järnålder i Kallhäll - arkeologisk undersökning av fornlämningarna Järfälla 43:1, 43:4 och 452, Lädersättra 1:14, Järfälla socken och kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2011 Svenska
210 Ett vikingatida gravfält vid Järla gård - arkeologisk för- och slutundersökning av del av fornlämning Nacka 82, Sicklaön 143:2, Nacka kommun, Södermanland Kjell Andersson, arkeolog 2008 Svenska
211 Lilla och stora Vika - särskild arkeologisk utredning etapp I och II, inom Stora Vika 6:1, Sorunda socken och Nynäshamns kommun, Södermanland Göran Werthwein 2010 Svenska
212 Äkta liljor Sven Gréen 1980 Svenska
213 Lilla Augustpriset 2006 2006 Svenska
214 Nomenklatur för smidning 1974 Svenska
215 Barn med visuella perceptionssvårigheter - bedömning och behandling på syncentralen Helena Andersson 2008 Svenska
216 Kalvshälla bytomt - arkeologisk undersökning, RAÄ 251:1-2, Säby 3:1, Järfälla socken och kommun, Uppland Kjell Andersson 2010 Svenska
217 Romersk järnålder vid Ista - arkeologisk för- och delundersökning av gravfält RAÄ 467 samt efterundersökning av boplatslämningar RAÄ 476, Ista 2:1 respektive Ista 4:1, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson 2000 Svenska
218 Flora reipublicae popularis Sinicae T. 9:1, Angiospermae. Monocotyledoneae, Graminales, Gramineae (Poaceae) (1) Bambusoideae 1996 Kinesiska
219 Ett dödshus från stridsyxetid - arkeologisk delundersökning av RAÄ 415, ett neolitiskt dödshus med offerplats och en äldre järnåldersboplats samt RAÄ 319:2, en stensträng, Söderby 2:3, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland Jonathan Lindström 2000 Svenska
220 Hans Petersson paintings - 1985-1995 Hans Petersson 1996 Engelska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.