Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl May 250 träffar

Titel Författare År Språk
201 Confirmation angående den härliga seger som hans kongl. may:tt af Swerige näst den aldrahögstes tillhielp, erhölt den 9/19 julii emot sin mächtige fiende konungen i Pohlen. Extraherad utur ett af hans kongl. may:tz feld-läger skrifwit bref af den 11/21 julii 1702. Stockholm, kongl. tryckeriet. 1702 Svenska
202 Kårt berättelse, om Nya- eller Düna-Münde fästningens öfwer-gifft, till hans kongl. may:t af Swerige, jemte accords-puncterne, som underskrefwes den 11/21. decembr. 1701 1701 Svenska
203 Såsom hans kongl. may:t fuller i nåder hafwer behagat uppå ett åhrs tijd förlängia desz allernådigste placat af den 20 martii 1699, angående förbudne sidentygs bärande 1702 Svenska
204-205 Uppå hans kongl. may:tz den stormächtigste konungz och herres, wägnar af Swerige. &c. &c. &c. Till des trogne undersåtare uti hertigdömerne Est- Lijf- och Ingermanland. Utgifwit Stockholm den 3 aprilis åhr 1700 (flera utgåvor) 1700 Svenska
206 Swea rijkets kunga palatz eller Gustafs borg genom hans kongl. may:tz wår allernådigste konungs och herres Caroli XII:tes högstfägneliga annalkande till sina gräntzer illuminerat 1714 Svenska
207 Relation Och Beskrifning Öfwer Hans Högst-Sal. Kongl. May:tz Den Fordom Stormächtigste Konungz och Herres Konung Carl den XI:tes Sweriges, Giötes och Wändes Konungz &c. Wår allernådigste och uti odödelig Åminnelse aldraglorwyrdigste Konungs och Herres Begrafningz-Act, som uti Malmö Stadz-Kyrckia den 24 Nov. 1697 hållen blef 1697 Svenska
208 Högst-Sorgelig Afkunning, Om Hans Sal. Kongl. May:tz, Den Fordom Stormächtigste Konungz och Herres Konung Carl den XI:tes Sweriges, Götes och Wändes Konungs, &c. &c. &c. Wår högst-Lofwärdigste och Allranådigste Konungz aldrig tilfyllest beklaglige Frånfälle, som sig tilldrog in moot Klåckan 10 om Afftonen den 5 April, Åhr 1697. Upläsen Dagen effter uthi Församblingarne Här i Stockholm, och sedermera, öfwer heela Sweriges Rijke 1697 Svenska
209 Grundeligh vnderrättelse, om the rättmätige skääl och wichtige orsaker vthaff hwilka hans kongl. May:tt ... wardt nödgat, at, sedan som then rothskildska freden war giord och vprättat, icke thes mindre åter continuera och fortsättia samma krijgh och feigden emoot Danmarck, hwilken Danmarcks konung och rijke, emot högstbe:te wår allernådigste konung, thesz rijke och länder, på thet åhret 1657, så orättmätigt begynte och företogh Peter Julius Coyet 1659 Svenska
210 Hans Kongl. May.tz Den Stormechtigste Furstes och Herres, Her Carl Gustaffs, medh Gudz Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konungs, Storfurstes til Finland, Hertigs vthi Estland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin-Pommeren, Cassuben och Wänden, Furstes til Rügen, Herres öfwer Ingermanneland och Wiszmar, Pfaltzgrefwes widh Rhein i Beyeren, til Gülich, Clewe och Bergen Hertighs, etc. Försäkring, Gifwen samptlige Rijkzens Ständer vthi Vpsala den 6. Iunij, Anno 1654 1654 Svenska
211 Hans Kongl: May.tzs Den Stormechtigste Furstes och Herres Her Carl Gustaffs, medh Gudz Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konungs, Storfurstes til Finland, Hertigs vthi Estland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin-Pommeren, Cassuben och Wänden, Furstes til Rügen, Herres öfwer Ingermanneland och Wiszmar, Pfaltzgrefwes widh Rhein i Beyeren, til Gylich, Clewe och Bergen Hertighs, etc. Försäkring, Gifwen samptlige Rijkzens Ständer vthi Vpsala den 6. Junij, Anno 1654 1654 Svenska
212 Copia af den chursachsiske general leutnantens Paykuls breef til hans kongl. may:t af Swerige, sedan han i träffningen den 21 julij st v. wid Warschou fången blifwen. =(Rubr.)=/(Otto Arnolt Paykull.) Otto Arnold Paykull 1705 Svenska
213 Relation. Hurulunda dhet tilgångit wid hennes kongl. may.tz wår allernådigste drottningz Ulricæ Eleonoræ intågh, i residence staden Stockholm, den 23. novembris jämwäl dher på följande lyckelige cröning den 24. dito 1680 1680 Svenska
214 En ny-åhrs almanach, hans kongl. mayestät then stormächtigste Sweriges Giöthes och Wendes konung konung Carl then XII:te wåra tijders högstbeprijsligaste hielte, hennes kongl. may:t then stormächtigste drottning Hedwig Eleonora, then - Gudi behagelige fader-modren, then durchlauchtigste arf-princessa Ulrica Eleonora, sitt ätt och könetz prydnad, theszlikes then durchlauchtigste arf-furste och hertig til Hollsten, Carl Friderich, fäderneslandetz dyrbarste förhoppning, : och then durchlauchtigste Pfaltz-grefwinna Catharina, dygdenes wårdnad efter sinesernes plägesätt, doch af ewangelisk rättsinnighet, med ny-åhrs lyckönskning, wid inträdet af 1709. åhret nederlagd och wyrdesamt tillägnad af hans kongl. : may:tz och höga kongl. husets underdånigste tienare, samt stadigwarande trognaste client Joannes Albertus til Wiesnic och Jaroslaw Lubomirski. Stockholm, hos J.H. Werner kongl. boktr. åhr 1709 Johan Albert Lubomirski 1709 Svenska
215 Ehuruwäl tijden är snart inne, på hwilken det loflige ridderskapet och adelen här i Upland, bör lijkmätigt kongl. may:tz rusttiänsts-ordning, wara uti lands-contoiret med dheras rusttiänsts-längder och jordeböcker in duplo 1696 Svenska
216 Carols och Swea-Götha rijkes härlighet, under ett tredubbelt frögde-liud, uppå den, öfwer hela Swea- Götha-rijke åhr 1702. den 20 novemb. för en af hans kongl. may:tt af Swerige, emot sin fiende konungen i Påhlen wed Cliskow erhålden glorieus seger, uthlyste solenne tacksäijelse-dag, enfaldigt afsatt; och i Wexiö gymnasio, närwarande en uthwald samankomst af många förnähme personer munteligen yttrad; men nu beträffande drabbningen wed Pultousk och stadens Thorns : eröfrande något widlyfftigare uthdragen, och på trycket ställd af Magnus Widebeck. ... Lund, tryckt af Abr: Habereger, a.c. och gub. b:tr . 1704 Magnus Widebeck 1704 Svenska
217 Den oförmodelige några höga potentaters sammankomst i det kongliga swenska hufwud-qwarteret Alt-Ranstad den 18. 19. och 20. april år 1707. Stockholm, tryckt hos Johan H. Werner, kongl. may:ts och Upsal. acad. boktryckare 1707 Svenska
218 Relation om then härliga seger, hwarmed Gud then aldrahögste wälsignat hans kongl. may:tz af Swerige wapen, under generalens hög-wälborne grefwe Magnus Stenbocks anförande emot den danske armeen wid Helsingborg den 28 febr. 1710 1710 Svenska
219 Continuation til Rigiska berättelsen, af det som är förefallit, efter den merckwärdige descenten och der på fölliande glorieuse action, som hans kongl. may:t har wid Riga den 9 julii genom Gudz bistånd mot fienden lyckeligen förrättat - Stockholm, tryckt uti kongl. booktr. hoos sal. Wankifs änckia 1701 Svenska
220 En kort berättelse, om then wid Jacob stad i Curland den 26. julij 1704. förelupne träffning, emellan hans kongl. may:tz af Sweriges tropper under hn. gen. majoren gref Leyonhufwud, och en anseenlig wisnowieskis, oginskis och ryszarnas - krigsmacht. =(Rubr.)= Stockholm, kongl. tryckeriet. 1704 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.