Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl May 234 träffar

Titel Författare År Språk
201 Grundeligh vnderrättelse, om the rättmätige skääl och wichtige orsaker vthaff hwilka hans kongl. May:tt ... wardt nödgat, at, sedan som then rothskildska freden war giord och vprättat, icke thes mindre åter continuera och fortsättia samma krijgh och feigden emoot Danmarck, hwilken Danmarcks konung och rijke, emot högstbe:te wår allernådigste konung, thesz rijke och länder, på thet åhret 1657, så orättmätigt begynte och företogh Peter Julius Coyet 1659 Svenska
202 Hans Kongl. May.tz Den Stormechtigste Furstes och Herres, Her Carl Gustaffs, medh Gudz Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konungs, Storfurstes til Finland, Hertigs vthi Estland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin-Pommeren, Cassuben och Wänden, Furstes til Rügen, Herres öfwer Ingermanneland och Wiszmar, Pfaltzgrefwes widh Rhein i Beyeren, til Gülich, Clewe och Bergen Hertighs, etc. Försäkring, Gifwen samptlige Rijkzens Ständer vthi Vpsala den 6. Iunij, Anno 1654 1654 Svenska
203 Hans Kongl: May.tzs Den Stormechtigste Furstes och Herres Her Carl Gustaffs, medh Gudz Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konungs, Storfurstes til Finland, Hertigs vthi Estland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin-Pommeren, Cassuben och Wänden, Furstes til Rügen, Herres öfwer Ingermanneland och Wiszmar, Pfaltzgrefwes widh Rhein i Beyeren, til Gylich, Clewe och Bergen Hertighs, etc. Försäkring, Gifwen samptlige Rijkzens Ständer vthi Vpsala den 6. Junij, Anno 1654 1654 Svenska
204 En ny-åhrs almanach, hans kongl. mayestät then stormächtigste Sweriges Giöthes och Wendes konung konung Carl then XII:te wåra tijders högstbeprijsligaste hielte, hennes kongl. may:t then stormächtigste drottning Hedwig Eleonora, then - Gudi behagelige fader-modren, then durchlauchtigste arf-princessa Ulrica Eleonora, sitt ätt och könetz prydnad, theszlikes then durchlauchtigste arf-furste och hertig til Hollsten, Carl Friderich, fäderneslandetz dyrbarste förhoppning, : och then durchlauchtigste Pfaltz-grefwinna Catharina, dygdenes wårdnad efter sinesernes plägesätt, doch af ewangelisk rättsinnighet, med ny-åhrs lyckönskning, wid inträdet af 1709. åhret nederlagd och wyrdesamt tillägnad af hans kongl. : may:tz och höga kongl. husets underdånigste tienare, samt stadigwarande trognaste client Joannes Albertus til Wiesnic och Jaroslaw Lubomirski. Stockholm, hos J.H. Werner kongl. boktr. åhr 1709 Johan Albert Lubomirski 1709 Svenska
205 Ehuruwäl tijden är snart inne, på hwilken det loflige ridderskapet och adelen här i Upland, bör lijkmätigt kongl. may:tz rusttiänsts-ordning, wara uti lands-contoiret med dheras rusttiänsts-längder och jordeböcker in duplo 1696 Svenska
206 Carols och Swea-Götha rijkes härlighet, under ett tredubbelt frögde-liud, uppå den, öfwer hela Swea- Götha-rijke åhr 1702. den 20 novemb. för en af hans kongl. may:tt af Swerige, emot sin fiende konungen i Påhlen wed Cliskow erhålden glorieus seger, uthlyste solenne tacksäijelse-dag, enfaldigt afsatt; och i Wexiö gymnasio, närwarande en uthwald samankomst af många förnähme personer munteligen yttrad; men nu beträffande drabbningen wed Pultousk och stadens Thorns : eröfrande något widlyfftigare uthdragen, och på trycket ställd af Magnus Widebeck. ... Lund, tryckt af Abr: Habereger, a.c. och gub. b:tr . 1704 Magnus Widebeck 1704 Svenska
207 Den oförmodelige några höga potentaters sammankomst i det kongliga swenska hufwud-qwarteret Alt-Ranstad den 18. 19. och 20. april år 1707. Stockholm, tryckt hos Johan H. Werner, kongl. may:ts och Upsal. acad. boktryckare 1707 Svenska
208 Relation om then härliga seger, hwarmed Gud then aldrahögste wälsignat hans kongl. may:tz af Swerige wapen, under generalens hög-wälborne grefwe Magnus Stenbocks anförande emot den danske armeen wid Helsingborg den 28 febr. 1710 1710 Svenska
209 Continuation til Rigiska berättelsen, af det som är förefallit, efter den merckwärdige descenten och der på fölliande glorieuse action, som hans kongl. may:t har wid Riga den 9 julii genom Gudz bistånd mot fienden lyckeligen förrättat - Stockholm, tryckt uti kongl. booktr. hoos sal. Wankifs änckia 1701 Svenska
210 En kort berättelse, om then wid Jacob stad i Curland den 26. julij 1704. förelupne träffning, emellan hans kongl. may:tz af Sweriges tropper under hn. gen. majoren gref Leyonhufwud, och en anseenlig wisnowieskis, oginskis och ryszarnas - krigsmacht. =(Rubr.)= Stockholm, kongl. tryckeriet. 1704 Svenska
211 Relation. Hurulunda dhet tilgängit wid Hennes Kongl. May.tz wår allernådigste Drottningz Ulricæ Eleonoræ Intågh, I Residence Staden Stockholm, den 24 Novembris jämwäl dher på följande lyckelige Cröning den 25. Dito 1680 1680 Svenska
212 Relation, om den härliga seger, som Gudh har förlänt hans kongl. may:tz rättmätige wapn öfwer konungens i Pohlen saxiske och littoviske armèe wid Pultousk den 21 aprilis 1703. Stockholm, tryckt uthi kongl. bocktr. hoos sal. Wankifs änckia 1703 Svenska
213 Vthaff den 7 förledne januarij månde iagh fuller, i anledning aff hans kongl. may:tt nådigst publicerade rusttiensts ordning för desz adels fahna, göra påminnelse om rusttiensts längdz och jordebookz inlefwererande uti Uplandz landz contoir til den 16 hujus 1688 Svenska
214 Kort, och sanfärdig berättelse, om det, som är förelupit, då Kongl. May:t af Swerige med en dehl af desz armeé den 9 julii 1701 gick öfwer Dühna-strömmen, eröfrade de, af sachserne å andre sijdan upkastade skantzar och batterier, samt - slog den sachsiska armeén alldeles på flychten, och sedan widare förfölgde fienden genom Churland 1701 Svenska
215 Tacksäjelse-skrift, öfwer hans kongl. may:ts wår allernådigste konungs lyckelige öfwerkomst i des rike til Trälleborg i Skone, den 13 december. 1715. Som den 18 derpå följande uti alla församlingar i Stockholm är upläsit 1715 Svenska
216 Jubilum Svecanum, eller swenske mäns frögde-roop, öfwer Theras Kongl. Mayst:r, then stoormechtigste konung aff Swerige, Carl then XI. etc. och H:s Kongl. Mayst:tz elskelige gemåhl, then stoormechtige Sweriges drotning, drotning Ulrica Eleonora &c. hwilket hördes den 24 novembris anno 1680. Som war Hans Kongl. May:tz födelse dagh, på hans wälsignade ålders 25 åhr, tå Hennes Kongl. Mar:tt hölt sitt Kongl. intåg til sin önskelige crönings act, i residentz staden Stockholm. Ähr vthi enfaldigheet, doch wällment vpsåth sampt skyldig underdån-ödmiukheet, theras Kongl. Mayest:r til ähra, sammanfattat och medh ringa stemma sungit, aff Petro A: Muur Holmen Petrus A. Muur 1680 Svenska
217 Bona nova Sveonum. Eller the swenske mäns hugneliga tijdender, som allmänneligen med outsäyelig glädie hördes och aff frögdfullt hierta annammades den 18. Junij, hwilken war herranom alzmechtig för hans nådawälgärning en wälberamat tacksäyelse dag åhr, 1682. om hennes kongl. mayt:tz ... drottningz d. Ulricæ Eleonoræ, önskelige förlossning aff en wälsignad barnsbördh, hwaro medelst hijt til werlden föddes åhr 1682. den 17. Junij. hans kongl. may:tz ... konungz, k. Carl den XItes, högtälskelige lijffz arfwinge och heela Sweriges rijkes wälkomne hugnad, tröst och glädie, then högborne printz och herre Carolus, Sweriges, Giöthes och Wändes arffurste ... Vnderdånigast förkunnade genom Petrum A. Muur Holmensem. Gudz ordz tiänare wijd S. Oloff Petrus Andreæ Muur 1682? Svenska
218 Dahle laghen, then i forna tijder hafwer brukat warit öfwer alla Dalarna och them som in om Dala råmärken bodde - nylig igenfunnin vthi ett gammalt ms.to sampt nu medh summarier och concordantier uplagd med Hans Kongl. May:tz egen bekostnat 1676 Svenska
219 Kårt doch sanfärdig berättelse om den glorieuse och i manna minne oförlijklige seger, hwarmed den aldrahögste Gud den 20. november hafwer behagat wälsigna kongl: may:tz af Swerige rätttmätige wapn emot desz trolöse fiende czaren af Muscow. Narva den 28. novemb: 1700. Stockholm kongl. tryckeriet. 1700 Svenska
220 Kongl. May.tz ! Placat, Om een allmen Solen Tacksäyelse Dagh, som vthi innewarande Åhr, öfwer hele Swerige, Storförstendömet Finlandh, Hertigdömen Skåne, Estland, Lijffland, och Carelen, sampt Gottlandh, Ölandh, Brehmen, Verden, Stettin-Pommern, så och Herredömen Ingermanlandh och Wiszmar, etc. hollas och fyras skal. Anno 1661 1661 Svenska

Förra sidan 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.