Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl May 250 träffar

Titel Författare År Språk
221 Relation. Hurulunda dhet tilgängit wid Hennes Kongl. May.tz wår allernådigste Drottningz Ulricæ Eleonoræ Intågh, I Residence Staden Stockholm, den 24 Novembris jämwäl dher på följande lyckelige Cröning den 25. Dito 1680 1680 Svenska
222 Relation, om den härliga seger, som Gudh har förlänt hans kongl. may:tz rättmätige wapn öfwer konungens i Pohlen saxiske och littoviske armèe wid Pultousk den 21 aprilis 1703. Stockholm, tryckt uthi kongl. bocktr. hoos sal. Wankifs änckia 1703 Svenska
223 Vthaff den 7 förledne januarij månde iagh fuller, i anledning aff hans kongl. may:tt nådigst publicerade rusttiensts ordning för desz adels fahna, göra påminnelse om rusttiensts längdz och jordebookz inlefwererande uti Uplandz landz contoir til den 16 hujus 1688 Svenska
224 Kongl. May:tz till Swerige förordnade general-major af cavalleriet, öfwer-commandeur öfwer desz i Lifland befindlige armée, sampt den dorptiske guarnizonen; så ock öfwerste öfwer ett regimente wärfde dragouner Wolmar Anthon von Schlippenbach, arfherre til Bornhusen, Sohntag, Urbs, Perende, Korrefer 1702 Svenska
225 Kort, och sanfärdig berättelse, om det, som är förelupit, då Kongl. May:t af Swerige med en dehl af desz armeé den 9 julii 1701 gick öfwer Dühna-strömmen, eröfrade de, af sachserne å andre sijdan upkastade skantzar och batterier, samt - slog den sachsiska armeén alldeles på flychten, och sedan widare förfölgde fienden genom Churland 1701 Svenska
226 Tacksäjelse-skrift, öfwer hans kongl. may:ts wår allernådigste konungs lyckelige öfwerkomst i des rike til Trälleborg i Skone, den 13 december. 1715. Som den 18 derpå följande uti alla församlingar i Stockholm är upläsit 1715 Svenska
227 Jubilum Svecanum, eller swenske mäns frögde-roop, öfwer Theras Kongl. Mayst:r, then stoormechtigste konung aff Swerige, Carl then XI. etc. och H:s Kongl. Mayst:tz elskelige gemåhl, then stoormechtige Sweriges drotning, drotning Ulrica Eleonora &c. hwilket hördes den 24 novembris anno 1680. Som war Hans Kongl. May:tz födelse dagh, på hans wälsignade ålders 25 åhr, tå Hennes Kongl. Mar:tt hölt sitt Kongl. intåg til sin önskelige crönings act, i residentz staden Stockholm. Ähr vthi enfaldigheet, doch wällment vpsåth sampt skyldig underdån-ödmiukheet, theras Kongl. Mayest:r til ähra, sammanfattat och medh ringa stemma sungit, aff Petro A: Muur Holmen Petrus A. Muur 1680 Svenska
228 Bona nova Sveonum. Eller the swenske mäns hugneliga tijdender, som allmänneligen med outsäyelig glädie hördes och aff frögdfullt hierta annammades den 18. Junij, hwilken war herranom alzmechtig för hans nådawälgärning en wälberamat tacksäyelse dag åhr, 1682. om hennes kongl. mayt:tz ... drottningz d. Ulricæ Eleonoræ, önskelige förlossning aff en wälsignad barnsbördh, hwaro medelst hijt til werlden föddes åhr 1682. den 17. Junij. hans kongl. may:tz ... konungz, k. Carl den XItes, högtälskelige lijffz arfwinge och heela Sweriges rijkes wälkomne hugnad, tröst och glädie, then högborne printz och herre Carolus, Sweriges, Giöthes och Wändes arffurste ... Vnderdånigast förkunnade genom Petrum A. Muur Holmensem. Gudz ordz tiänare wijd S. Oloff Petrus Andreæ Muur 1682? Svenska
229-230 Dahle laghen, then i forna tijder hafwer brukat warit öfwer alla Dalarna och them som in om Dala råmärken bodde - nylig igenfunnin vthi ett gammalt ms.to sampt nu medh summarier och concordantier uplagd med Hans Kongl. May:tz egen bekostnat (flera utgåvor) 1676 Svenska
231 Kårt doch sanfärdig berättelse om den glorieuse och i manna minne oförlijklige seger, hwarmed den aldrahögste Gud den 20. november hafwer behagat wälsigna kongl: may:tz af Swerige rätttmätige wapn emot desz trolöse fiende czaren af Muscow. Narva den 28. novemb: 1700. Stockholm kongl. tryckeriet. 1700 Svenska
232 Kongl. May.tz ! Placat, Om een allmen Solen Tacksäyelse Dagh, som vthi innewarande Åhr, öfwer hele Swerige, Storförstendömet Finlandh, Hertigdömen Skåne, Estland, Lijffland, och Carelen, sampt Gottlandh, Ölandh, Brehmen, Verden, Stettin-Pommern, så och Herredömen Ingermanlandh och Wiszmar, etc. hollas och fyras skal. Anno 1661 1661 Svenska
233 Instrumentum pacis perpetuæ. Eller instrumentet aff then ewiga freden, hvilken emellan hans kongl. may:tt wår allernådigste konung och Sweriges rijke, på then eena; och hans kongl. may:tt och republiken Pohlen, tillijka medh thesz bundzförwanter och krijgz-consorter, såsom hans keyserl. mayst. sampt hans durchleuchtigheet churförsten aff Brandenburg, på then andre sijdan fullkommeligen är sluten och vprättad worden vthi Oliwe, på then 23 dagh Apr. St. V. men vndertecknad och beseglad then 30 i samma månad St. Vet. på thet åhret effter Christi börd 1660 1660 Svenska
234 Kongl. May:tz Placat. Om een allmen Solen Tackseyelse-dagh som vthi innewarande åhr, öfwer hele Swerige, Storfurstendömet Finlandh, hertigdömen Skåne, Estland, Lijfflandh, och Carelen, sampt Gottlandh Ölandh, Brehmen, Vehrden, Stettin-Pomern, så och herredömen Ingermanland och Wiszmar, etc. hållas och fijras skal. Anno 1660 1660 Svenska
235 Then andra delen til rijm-crönikorne hörande; innehåller åtskillige konglige och furstlige förlijkningar, föreningar, försäkringar, dagtingan, förbund, förskriffningar, legdebreff etc. och mera sådant som then swenska historien angår: medh Kongl. May.tz kostnad och privilegio vplagd aff Johan Hadorphio 1676 Svenska
236 Wälbetrodde befallningsman 1715 Svenska
237 Kongl. May:tz til Swerige &c. &c. min allernådigste konungz förordnade general af cavalleriet, och gouverneur öfwer Götheborg och Bahuus lähn, med des underliggiande fästningar och städer, en cheff. commenderande öfwer wästgötha armeen och defensions-wärcket wid Bahuus lähn, Dahl och Wärmelandz gränszor emot Norige. Carl Gustaf Mörner friherre, giör här med witterligit, at aldenstund i anledning, så wähl af det kongl. slotz cancelliets i Stockholm som från andre orter, inkomne berättelser, det gifwes wid handen, huruledes emot kongl. förordningar, i synnerhet af åhr 1685. så wähl angående förrymmande soldater, som andra de der antingen någon miszgerning begådt 1714 Svenska
238 Vnderdånige glädie tanckar wid dhet tillfället då den stormächtigste Konung, Konung Carl den Tollfte ... vppå högstbem. Hans Kongl. May:tz sextonde ålders åhr till desz trogne vndersåtares outsäjelige hugnad sitt rikes styrelse antog ock strax däreffter uti en lyckelig stund lät begå desz höga smörjelsze act i Stockholm den 14 decembris 1697. Uti swenske versar yttrade ... genom en solenn oration på Riddarehuset i Stockholm framstälte af Israel Holmström Israel Holmström 1697? Svenska
239 Reglemente, Huruledes det hädan efter förhållas skal med den Ordinarie Reparationen wid Hans Kongl. May:tz Fästningar, och huru de til samma Ordinarie Reparation förordnade Medel rät anwändes skola. Daterat Stockholm den 30 Martii 1699 1699 Svenska
240 Berättelse öfwer den actionen, som emillan wåra och ryszar ne, wid Måla-Hoff den 26. aprilis 1711. förelupit. Hufwud- qwarteret Sarfwelax den 12. maij 1711 1711 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.