Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl May 241 träffar

Titel Författare År Språk
221 Bona nova Sveonum. Eller the swenske mäns hugneliga tijdender, som allmänneligen med outsäyelig glädie hördes och aff frögdfullt hierta annammades den 18. Junij, hwilken war herranom alzmechtig för hans nådawälgärning en wälberamat tacksäyelse dag åhr, 1682. om hennes kongl. mayt:tz ... drottningz d. Ulricæ Eleonoræ, önskelige förlossning aff en wälsignad barnsbördh, hwaro medelst hijt til werlden föddes åhr 1682. den 17. Junij. hans kongl. may:tz ... konungz, k. Carl den XItes, högtälskelige lijffz arfwinge och heela Sweriges rijkes wälkomne hugnad, tröst och glädie, then högborne printz och herre Carolus, Sweriges, Giöthes och Wändes arffurste ... Vnderdånigast förkunnade genom Petrum A. Muur Holmensem. Gudz ordz tiänare wijd S. Oloff Petrus Andreæ Muur 1682? Svenska
222-223 Dahle laghen, then i forna tijder hafwer brukat warit öfwer alla Dalarna och them som in om Dala råmärken bodde - nylig igenfunnin vthi ett gammalt ms.to sampt nu medh summarier och concordantier uplagd med Hans Kongl. May:tz egen bekostnat (flera utgåvor) 1676 Svenska
224 Kårt doch sanfärdig berättelse om den glorieuse och i manna minne oförlijklige seger, hwarmed den aldrahögste Gud den 20. november hafwer behagat wälsigna kongl: may:tz af Swerige rätttmätige wapn emot desz trolöse fiende czaren af Muscow. Narva den 28. novemb: 1700. Stockholm kongl. tryckeriet. 1700 Svenska
225 Kongl. May.tz ! Placat, Om een allmen Solen Tacksäyelse Dagh, som vthi innewarande Åhr, öfwer hele Swerige, Storförstendömet Finlandh, Hertigdömen Skåne, Estland, Lijffland, och Carelen, sampt Gottlandh, Ölandh, Brehmen, Verden, Stettin-Pommern, så och Herredömen Ingermanlandh och Wiszmar, etc. hollas och fyras skal. Anno 1661 1661 Svenska
226 Instrumentum pacis perpetuæ. Eller instrumentet aff then ewiga freden, hvilken emellan hans kongl. may:tt wår allernådigste konung och Sweriges rijke, på then eena; och hans kongl. may:tt och republiken Pohlen, tillijka medh thesz bundzförwanter och krijgz-consorter, såsom hans keyserl. mayst. sampt hans durchleuchtigheet churförsten aff Brandenburg, på then andre sijdan fullkommeligen är sluten och vprättad worden vthi Oliwe, på then 23 dagh Apr. St. V. men vndertecknad och beseglad then 30 i samma månad St. Vet. på thet åhret effter Christi börd 1660 1660 Svenska
227 Kongl. May:tz Placat. Om een allmen Solen Tackseyelse-dagh som vthi innewarande åhr, öfwer hele Swerige, Storfurstendömet Finlandh, hertigdömen Skåne, Estland, Lijfflandh, och Carelen, sampt Gottlandh Ölandh, Brehmen, Vehrden, Stettin-Pomern, så och herredömen Ingermanland och Wiszmar, etc. hållas och fijras skal. Anno 1660 1660 Svenska
228 Then andra delen til rijm-crönikorne hörande; innehåller åtskillige konglige och furstlige förlijkningar, föreningar, försäkringar, dagtingan, förbund, förskriffningar, legdebreff etc. och mera sådant som then swenska historien angår: medh Kongl. May.tz kostnad och privilegio vplagd aff Johan Hadorphio 1676 Svenska
229 Kongl. May:tz til Swerige &c. &c. min allernådigste konungz förordnade general af cavalleriet, och gouverneur öfwer Götheborg och Bahuus lähn, med des underliggiande fästningar och städer, en cheff. commenderande öfwer wästgötha armeen och defensions-wärcket wid Bahuus lähn, Dahl och Wärmelandz gränszor emot Norige. Carl Gustaf Mörner friherre, giör här med witterligit, at aldenstund i anledning, så wähl af det kongl. slotz cancelliets i Stockholm som från andre orter, inkomne berättelser, det gifwes wid handen, huruledes emot kongl. förordningar, i synnerhet af åhr 1685. så wähl angående förrymmande soldater, som andra de der antingen någon miszgerning begådt 1714 Svenska
230 Vnderdånige glädie tanckar wid dhet tillfället då den stormächtigste Konung, Konung Carl den Tollfte ... vppå högstbem. Hans Kongl. May:tz sextonde ålders åhr till desz trogne vndersåtares outsäjelige hugnad sitt rikes styrelse antog ock strax däreffter uti en lyckelig stund lät begå desz höga smörjelsze act i Stockholm den 14 decembris 1697. Uti swenske versar yttrade ... genom en solenn oration på Riddarehuset i Stockholm framstälte af Israel Holmström Israel Holmström 1697? Svenska
231 Reglemente, Huruledes det hädan efter förhållas skal med den Ordinarie Reparationen wid Hans Kongl. May:tz Fästningar, och huru de til samma Ordinarie Reparation förordnade Medel rät anwändes skola. Daterat Stockholm den 30 Martii 1699 1699 Svenska
232-233 Berättelse öfwer den actionen, som emillan wåra och ryszar ne, wid Måla-Hoff den 26. aprilis 1711. förelupit. Hufwud- qwarteret Sarfwelax den 12. maij 1711 (flera utgåvor) 1711 Svenska
234 Biblia thet är all then helga skrifft på swensko effter förre Bibliens text, oförandrat med uthgående verser, sampt i brädden concordantier, theslijkest ett register öfwer evangelia och epistler på alla söndagar, och förnämbste helgedagar om heela åhret. Såsom ock, then swenska psalmboken, jämpte böner på hwar dag i weckan, med wanlige böner efter predikan, sampt en liten handbook i kyrckiorne brukelig. Cum gratia & privilegio, Sveciæ regiæ majestatis 1688 Svenska
235 Carl Hammoud - the trick Carl Hammoud 2010 Svenska
236 Swea-rikes sällhet, då then stormächtigste konungz och herres. konung Carl den XI:tes ... högstwälsignade födelse dag, wid samtlige ständernes allmänne sammankomst på rijkzdagen i Stockholm åhr 1693. med diupaste underdånighet och wördnat enfaldig beskrefwen samt vtförd af Simon Schwede borgmestare i Enekiöping Simon Schwede 1693 Svenska
237 Reglemente, Huruledes det hädan efter förhållas skall, med den Ordinarie Reparationen wid Hans Kongl. May:tz Fästningar och huru de til samma Ordinarie Reparation förordnade Medell rät anwändes skola. Daterat Stockholm den 30 Martii 1699 1699 Svenska
238 Det å nyo sig lefwandis wijsande hopp till en önskelig frijd, då den genom den alzwåldige Gudens krafftige bijstånd, hans kongl. may:tz wår allernådigste konungz, konung Carl den tolfftes lykkelige wappen ... grefwe Magnus Stenbocks försichtige och tappre anförande, wid staden Helsingborg d: 28 febr. 1710 erhåldne härliga säger, åhret der effter wid een academisk solennitet wart ihogkommen, först efter collegii anordning, uti een latinsk poësi, af ... And: Stobæo förestält och publicerat, men nu af autore på swänska rijm öfwersatt Andreas Stobæus 1711 Svenska
239 Filosofisociologi - ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande Henrik Lundberg 2016 Svenska
240 De små medlens betydelse - Om meningsskapande, mångtydighet och styrning i offentlig förvaltning Christofer Lindgren 2018 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.