Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
221 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1904 Samling 2 Afd. 2 Bd 1, Kommittébetänkanden m. m 1904 Svenska
222 Underdånigt utlåtande till Kongl. maj:t af Öfver-post-directionen, i anledning af Rikets ständers revisorers år 1827 afgifne berättelse, om samma år verkställd granskning af Postverkets förvaltning och räkenskaper för åren 1824 och 1825 1828 Svenska
223-224 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1901. Samling 2. Afd. 2 Bd 2, Komitébetänkanden m. m (flera utgåvor) 1901 Svenska
225 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1908 Samling 2 Afd. 2 Bd 2, Kommittébetänkanden m. m 1908 Svenska
226 Riksens högloflige ständers secrete-utskotts protocolls- utdrag, af den 19 maji 1772. Med därjämte projecterat underdånigt swar til hans kongl. maj:t, ifrån riksens ständer, angående hans kongl. maj:ts nådiga utlåtande, at wid desz höga - kröning willa instikta en ny orden, under namn af kongl. swensk wasa-orden. Hwarjämte äfwen är bifogat kongl. maj:ts nådiga dictamen til råds-protocollet af den 8 october 1771 i detta ämne. Stockholm, tryckt uti gamla kongl. tryckeriet, : 1772 1772 Svenska
227 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1908. Samling 2. Afd. 2, Bd 3, Kommittébetänkanden m. m 1908 Svenska
228 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1902. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Komitébetänkanden m. m 1902 Svenska
229-230 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1878 Samling 2 Afd. 2 Bd 1 2, Komité-betänkanden (flera utgåvor) 1878 Svenska
231-232 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1906. Samling 2. Afd. 2 Bd 3, Kommittébetänkanden m. m (flera utgåvor) 1906 Svenska
233 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1884 Samling 2 Afd. 2 Bd 1, Komité-betänkanden 1884 Svenska
234-236 Kongl. Maj:ts Nådiga resolution uppå den af Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i Östergöthland anmälte underdåniga ansökning om Nådig Stadfästelse å de af Wederbörande för S:t Ragnilds Hälso-Brunn wid Söderköping föreslagne Bolags-Reglor; hwaröfwer Kongl. Maj:ts Collegium Medicum med infordradt underdånigt utlåtande inkommit: Gifwen Stockholms Slott den 19 December 1811 (flera utgåvor) 1850 Svenska
237 Kongl. Maj:ts nådiga utslag uppå de beswär N. Pettersson, Nils Mattsson, Johannes Pålsson, Jöran Månsson med flere, å egne wägnar och enligt uppgift för öfrige torpare inom Riseberga och Färingtofta församlingar af Christianstads län, i underdånighet anfört öfwer Kongl. Maj:ts och rikets Kammar-collegii utslag af den 27 juni 1839, i fråga om den nämnde församlingars torpare, husmän och inhyseshjon åliggande dagswerksskyldighet till pastor derstädes; hwaröfwer denne sig i underdånighet förklarat samt Kammar-collegium med infordradt underdånigt utlåtande inkommit - gifwet Stockholms slott den 2 mars 1842 1846 Svenska
238 Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse-resolution uppå en i Husby församling af Stora Kopparbergs län och Westerås stift, wid allmän gällstämma den 17 september 1854, i närwaro af lagligen tillförordnade krono- och konsistorii-ombud, träffad öfwerenskommelse om pastoraliernas utgörande i nämnde församling; hwilken öfwerenskommelse wederbörande landshöfdinge-embete och konsistorium, uti särskilda skrifwelser den 22 sistlidne mars och 23 påföljde maji, till nådig stadfästelse i underdånighet anmält och förordat; hwarefter Kongl. Maj:ts och rikets Kammar-collegium med infordradt underdånigt utlåtande i ämnet inkommit: gifwen Stockholms slott den 22 september 1855 1856 Svenska
239 Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse-resolution å en i Tofteryds församling af Wexiö stift och Jönköpings län, under kyrkoherdeledigheten derstädes, wid sockenstämma de 2 sistlidne september uti närwaro af krono- och consistorii-ombud friwilligt och, med undantag af innehafwaren af 1 mantal skog, som yrkat att få utgöra sina utgifter till pastor efter gammal wana, utaf samtlige socknemännen enhälligt ingången öfwerenskommelse om pastoraliernas utgörande i ofwannämnde församling för bestämd tid; hwilken öfwerenskommelse consistorium i Wexiö den 25 derpåföljde november samt Kongl. Maj:ts befallningshafwande i berörde län den 7 december till nådig stadfästelse i underdånighet anmält, hwarefter Kongl. Maj:ts och rikets Kammar-collegium med infordradt underdånigt utlåtande af den 23 sistberörde månad deröfwer inkommit - gifwen Stockholms slott den 4 februari 1847 1848 Svenska
240 Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse resolution uppå ett under inträffad kyrkoherdeledighet uti Täfwelsås församling af Wexjö stift och Kronobergs län, wid lagl. utlyst samt den 10 september nästlidet år, i krono- och consistorii-ombuds närwaro, hållen allmän sockenstämma, af församlingen enhälligt antaget förslag, till öfwerenskommelse om pastoraliernas utgörande derstädes för en tid af 50 år, å hwilket, af utnämnde kyrkoherden sedermera biträdda, samt af consistorium i stiftet och Kongl. Maj:ts befallningshafwande i länet till nådigt gillande öfwerlämnade konventionsförslag, Kongl. Maj:ts och rikets Kammar-kollegium uti infordradt underdånigt utlåtande tillstyrkt nådig stadfästelse, med den anmärkning, att de i silfwerspecier föreslagna afgifter torde förwandlas till bankomynt efter gällande realisationsgrund, och att stadgandet i förslagets 6:te punkt om ett karl- och qwinnsdagswerke på pastors kost eller ett karldagswerke på egen af arbetsföra inhyses- och backstuguhjon borde såsom olämpligt, förändras derhän, att desze personer årligen komme att utgöra 2:ne dagswerken på pastors men ett på egen kost - gifwen Stockholms slott den 15 maj 1852 1853 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.