Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: C. Erici 318 träffar

Titel Författare År Språk
241 Dissertatio philosophica, de sapientia divina in malis physicis dispensandis, quam, ven. ampl. facult. phil. Ups. præside ... Petro Nicolao Christiernin ... pro summis in philosophia honoribus, publico examini modeste subjicit stipendiarius regius Ericus Erici Widgren Angermannus. In auditorio Gustaviano d. XXII Maji MDCCLXXIX. H. a. m. s Pehr Niclas Christiernin 1779 Latin
242 Disputatio philosophica de convenientia creatoris et creaturarum, quam Divina adjuvante gratia, et adprobante amplissima Facult. Philosoph. in Regia Academia Upsaliensi, sub moderamine ... Erici Alstrin, pro gradu magisterii, publicæ candide philosophantium censuræ modeste submittit ... Laurent. Åkerstedt, Medelpadus. in audit. Gust. maj. ad d. 8 Maji an. 1728 Eric Alstrin 1728 Latin
243 Dissertatio juridica, de jurisdictione academica, quam, suffrag. consultiss. facult. jurid. in regia academia Upsaliensi, sub præsidio viri amplissimi atque consultissimi, d:ni Johannis Erici Fick ... publice examinandam sistit, Frid. Udalr. Troilius, Westmanno-Dalekarlus. In audit. Carol. maj. die XXI. Junii, anni MDCCLIX. H. A. M. S Johan Erik Fick 1759 Latin
244 Patriarchens Jacobs litzla och onda elendes tijdh ... vthi en christelig lijk-sermon, öfwer ... Hr. Andreas Bergius, tå hans sahl. lekamen ... i St. Nicolai kyrckia, den 15 Junii, åhr 1679. bleff införd och begrafwen Olaus E. Rosendalius 1679 Svenska
245 Dissertatio gradvalis de vrbe Torna, eique adjacentibvs paroeciis, qvam ... sub praesidio ... Erici Alstrin ... placidae bonorum sistit disquisitioni Ericvs Brunnivs, Er. fil. Westro-botniensis. In audit. Gustav. majori ad diem 12. Junii anni MDCCXXXI. Horis ante meridiem solitis Eric Alstrin, 1683-1762 1731 Latin
246 Disqvisitiones dvae historico-antiqvariae prior de vetervm septentrionalivm inprimis Islandorvm peregrinationibvs in qva ex antiquorum de Islandorum peregrinandi studio, eorumque de peregrinationum vsu et necessitate sententiis, politi populi mores adstruuntur, et historicorum islandicorum auctoritas, vetustorum manuscriptorum fide vindicatur - posterior de Philippia sive, amoris eqvini apvd priscos boreales cavsis per Iohannem Erici Jón Erichsen 1755 Latin
247 Christeligh åminnelse effter den ehreborne, gudhfruchtige, och mycket dygdesamme, nu mehra hoos Gudh salige matronan, h. Anna Carlszdotter Wudd, kongl. may:tz troo tienares och häradzhöffdingz vthi Vpland, sampt hög-grefl, fältherrinnans, högwälb. frw Agneta Ribbingz : wälbestälte hoffmästares : den ehreborne, högachtade, och wälbetrodde herrens, h. Petri Kyrkonii älskelige käre hustro. Hwars salige lekamen, medh högh- och wälborne, sampt förnähme personers medhföllje, bleff til sitt bestälte hwijlorum vthi Floda kyrckio, den 12 febr. anno 1671 beledsagat, och hederligen begrafwen. Född vthi Torsilia 1639 den 12. april. Affsompnat vppå Staaff 1670 den 31 decemb. Lefwat här i werlden 31 åhr, och 9 månader Olaus E. Rosendalius 1671? Svenska
248 Gudz barns ångest och hugswalelse, kamp och seger ... uthi en christelig lijkpredikan, tå then edle och wälborne fru, f. Maria Gyllencreutz til Siggestadh och Qualstadh, &c. Nu mehra hoos Gudh salige, uthi Ridderholms kyrkian i Stockholm, åhr M. DC. LXXX. then sextonde söndagen trinit. hederligen och med wederbörlig prydnad blef begrafwen, för tå närwarande höge och förnähme försambling förestäld af Erico Noræo Ericus Noraeus 1681 Svenska
249 Gudz barns ångest och hugswalelse, kamp och seger beskrefwen uthaf psal. 71. v. 19. 20. och uthi en christelig lijkpredikan, tå then edle och wälborne fru, F. Maria Gyllencreutz til Siggestadh och Qualstadh, &c. Nu mehra hoos Gudh salige, uthi Ridderholms kyrkian i Stockholm, åhr M. DC. LXXX. then sextonde söndagen trinit. hederligen och med wederbörlig prydnad blef begrafwen, för tå närwarande höge och förnähme försambling förestäld af Erico Noræo, probst och kyrckieherde i Wärmbdöö Ericus Noraeus 1681? Svenska
250 Justæ laudes, in regiam majestatem viri dum viveret perspectæ fidei ... Erici Loskioeld, assessoris quondam in supremo, quod Aboæ fennorum est, judicio regio ... in celebri ae ! frequenti magnorum eruditorumque virorum consessu, Nonis - april. a. MDCCVII, dictæ a Dan. Juslenio. Aboæ, excud. Henr. C. Merckell, reg. typogr Daniel Juslenius 1707 Finska
251 Dissertatio de fodinis et officinis Riddarhytta in Westmannia, quam consent. ampliss. facult. philos. Ups. sub moderamine mag. Erici M. Fant ... exhibet Johannes C. Bergström, Westmannus. In audit. Gust. maj. d. V Maji MDCCXC Pars I Eric Michael Fant 1790 Latin
252 Erici Julii Biörneri Epistola responsoria, ad virum clariss. dom. Olavum Celsium, ... de ejusdem dubiis circa delineationem & explicationem runarum Eric Julius Biörner 1726 Latin
253 Exercitatio sacra de filio hominis ad antiqvum dierum delato, ad visionem Danielis c. VII, 13. 14 Johann Benedikt Carpzov, d.y 1679 Latin
254 Lex Siellandica Erici regis.- Kong Eriks Sjellandske Lov med Indledning, Oversættelse og Anmærkninger, udg. af J.L.A. Kolderup - Rosenvinge 1821 Danska
255 Erici Olai Historia suecorum gothorumque, a Johanne Loccenio iterum edita, & brevibus notis illustrata Ericus Olai 1654 Latin
256 Messan på swensko, förbettrat 1548 Svenska
257 The swenskes och göthers historia, skrefwen på latin aff Erico Olai, widh pasz tuhundrade och siutton åhr sedan, hwilken war doctor och prof. vthi then H. Skrifft, sampt decanus och domprost i Upsala. Han begynner henne aff Christi födelses tijd, berättar om siu och sextijo mächtige konungar, och fullföllier henne in til åhr 1464. Verteradt på swenska aff Joh. Sylvio widh ändan på boken är infördt ett register på alla sweriges konungar, in til nu regerande herre, then stormächtigste konung Carl den elloffte Ericus Olai 1678 Svenska
258 Deus unus & trinus, jussu reverendissimi eminentissimiq; archi-episcopi & academiæ patriæ pro-cancellarii ... Erici Benzelii, in anniversaria synodo Upsaliensi anno 1703. die 6. junij, oratione panegyrica, pie celebratus â Petr. Gust - Liungberg ... Quæ tacitis tenebris forsan damnata jacerent, uno non svasu, cernere lumen avent, lector censuras admittat, spero, benignas; ergo VVerneri tradita sunto typis. Uppsala, J.H. Werner. Petrus Gustaf Ljungberg 1703 Latin
259 Panegyricus perillustrium dominorum, dn. Magni Gabrielis De la Gardie, comitis de Läcköö, &c. Dn. Erici Axelij Oxenstierna, lib. bar. de Kimitho, &c. Virtutibus. In academia quæ est ad salam vet. maj. d. I. Octob. Dedicatus a Jacobo N. Rigman Jacob O. Rigman 1645 Latin
260 Åminnelse-tal öfver kongl. vetenskaps academiens medlem ärke-biskopen herr doctor Eric Benzelius, efter kongl. vetenskaps academiens befalning hållit i stora riddarehus-salen af dess ledamot kongl. bibliothecarien Olof Dalin. Den 28. nov. 1744. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius Olof von Dalin 1744 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.