Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl May 250 träffar

Titel Författare År Språk
241 Berättelse öfwer den actionen, som emillan wåra och ryszar ne, wid Måla-Hoff den 26. aprilis 1711. förelupit. Hufwud- qwarteret Sarfwelax den 12. maij 1711 1711 Svenska
242 Biblia thet är all then helga skrifft på swensko effter förre Bibliens text, oförandrat med uthgående verser, sampt i brädden concordantier, theslijkest ett register öfwer evangelia och epistler på alla söndagar, och förnämbste helgedagar om heela åhret. Såsom ock, then swenska psalmboken, jämpte böner på hwar dag i weckan, med wanlige böner efter predikan, sampt en liten handbook i kyrckiorne brukelig. Cum gratia & privilegio, Sveciæ regiæ majestatis 1688 Svenska
243 Carl Hammoud - the trick Carl Hammoud 2010 Svenska
244 Swea-rikes sällhet, då then stormächtigste konungz och herres. konung Carl den XI:tes ... högstwälsignade födelse dag, wid samtlige ständernes allmänne sammankomst på rijkzdagen i Stockholm åhr 1693. med diupaste underdånighet och wördnat enfaldig beskrefwen samt vtförd af Simon Schwede borgmestare i Enekiöping Simon Schwede 1693 Svenska
245 Reglemente, Huruledes det hädan efter förhållas skall, med den Ordinarie Reparationen wid Hans Kongl. May:tz Fästningar och huru de til samma Ordinarie Reparation förordnade Medell rät anwändes skola. Daterat Stockholm den 30 Martii 1699 1699 Svenska
246 Wi Carl med Gudz Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes Konung ... Giöre witterlig at all dhen stund Wij icke vthan miszhag förmärkia, huruledes medh RidderhusMeddelen något orichtigt skal tilgå 1665 Svenska
247 Det å nyo sig lefwandis wijsande hopp till en önskelig frijd, då den genom den alzwåldige Gudens krafftige bijstånd, hans kongl. may:tz wår allernådigste konungz, konung Carl den tolfftes lykkelige wappen ... grefwe Magnus Stenbocks försichtige och tappre anförande, wid staden Helsingborg d: 28 febr. 1710 erhåldne härliga säger, åhret der effter wid een academisk solennitet wart ihogkommen, först efter collegii anordning, uti een latinsk poësi, af ... And: Stobæo förestält och publicerat, men nu af autore på swänska rijm öfwersatt Andreas Stobæus 1711 Svenska
248 Filosofisociologi - ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande Henrik Lundberg 2016 Svenska
249 De små medlens betydelse - Om meningsskapande, mångtydighet och styrning i offentlig förvaltning Christofer Lindgren 2018 Svenska
250 Magnetic field in a young circumbinary disk 2018 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.