Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 297 träffar

Titel Författare År Språk
261 Svenska samtidsförfattare 2 2000 Svenska
262 Vid Fredrik Boislaw Boijes graf - pharmaciæ studiosus. Död d. 19 maj 1829, 18 år gammal 1829 Svenska
263 Några anmärkningar i afseende på den emellan herr öfver- directeuren Grevesmöhlen och herr baron L. Boije upkomne obehageliga tvist. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815.) 1815 Svenska
264 Bibliotheca præclarissimi d:ni mag. Erici Boije, præpositi ac pastoris in Wændel, dum vixit vigilantissimi, publica auctione divendenda, Upsaliæ, d. april, 1774. Upsaliæ, apud Joh. Edman, reg. acad. typogr 1774 Latin
265 ABC i financerne, eller Några enfaldiga anmärkningar vid ett nyligen utkommit förunderligt finance-project, under titel: Tankar öfver en allmän penninge-nöd. =Anon.= Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet. 1814 Carl August Grevesmöhlen 1814 Svenska
266 D.E.F. i financerna; eller Svar på några genom trycket utkomna Anmärkningar öfver A.B.C. i samma ämne. Ungt folk enfaldeligen att förehålla. =Anon.= Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1815 Carl August Grevesmöhlen 1815 Svenska
267 Kerrotut naiset - Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä Kati Launis 2005 Finska
268 Kärlekens seger öfver central-förswaret. Vördsamt anförande till de skönas plenum, af ll patriot. Stockholm, C.M. Carlson, 1829 Andreas Möller 1829 Svenska
269 Nyårs-önskan, til höglofl. kongl. slotts-cancelliets yttersta executions division, på tjugonde-dag jul år 1770. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. Arvid Carlbohm, 1770 1770 Svenska
270 Carl Björnwiks födelse, upfostran, lefnad och rese-äfwentyr, allt författadt af honom sjelf i så många heroico-tragiska och heroico-comiska, sånger, som behagas. =Anon.= Stockholm 1815, tryckt hos C. Nyberg Carl Styrell 1815 Svenska
271 Hyrkuskvagnen eller Höstens perpetuum mobile. Nyårsdröm. =Anon.= Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1816 Carl Styrell 1816 Svenska
272 Urians låf. Burleskt poem. /Wår tids jesuiter tillegnadt och endast mot dem rigtadt./ =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i Wennlundska boktryckeriet, 1827.) 1827 Svenska
273 Kongl. maj:ts och rikets Swea hof-rätts utslag, uppå de wid Stockholms södre förstads, stadens och norre förstadens westra kämners-rätter förehafde ... undersökningar i mål, angående de af herr revisions-sekreteraren ... Ludvig Boije - och herr öfwer-direktören ... Carl August Grevesmöhlen å ömse sidor gjorde påståenden om answar för det de skola i flere upgifne, genom trycket utkomne skrifter, hwarandra smädat; uti hwilke mål häradshöfdingen ... Olof Abraham Bellander, : såsom af justitie-kanslers-embetet tillförordnad aktor, i wisza delar talan fört, och advokat-fiskalen ... Eric Petter Laurin härstädes, å embetes wägnar, jemwäl inkommit med utlåtande ... gifwit i Stockholm den 19 januari 1816. =(Rubr.)= : (Stockholm, tryckt hos Fr. Cederborgh & comp. 1816.) 1816 Svenska
274 Johannis Gerhardi ... en och femptijo författade meditationes sacræ, eller gudelige helige betrachtelser, jempte en serdeles tractat aff Philippo Mornæo ... åhr 1668. Transfererade, aff Johann. Sylvio. ... Men åhr 1671. aff trycket vthgångne, på ... Berge Chronebergz, egen och friiwillige bekostningh Johann Gerhard 1671 Svenska
275 Förklaringar, i underdånighet ingifne till kongl. maj:t, af desz Swea hof-rätt, rev. secret. baron Ludvig Boije, öfw. dir. C.A. Grevesmöhlen, adv. fisc. och lagmannen E.P. Laurin samt häradshöfdingen O.A. Bellander. Stockholm, tryckt - i Marquardska tryckeriet, 1816 1816 Svenska
276 Riksens höglofl. ständers handels- och manufactur- deputations berättelse, angående de swenske manufacturers tilstånd och beskaffenhet ifrån 1764 til 1768 års slut. På bokhandlaren Askergrens bekostnad. Stockholm, tryckt i kongl. finska - boktryckeriet, hos Joh. Arvid Carlbohm. 1769 1769 Svenska
277 Tre pezzi Musiktryck - (da "Petit souvenir for the year 1836") : per chitarra Filippo Verini cop. 2005
278 Humoristiska piller att taga på julgröten, eller julklappar till alla, höga som låga Christoffer Fritz Jacobsson 1832 Svenska
279 Konspirationerna, röjda på källaren förgylda penningebristen Christoffer Fritz Jacobsson 1832 Svenska
280 Oskuldens tid Edith Wharton 2011 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.