Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 297 träffar

Titel Författare År Språk
281 Caspar Joseph Mertz - Leben und Werk des letzten Gitarristen im österreichischen Biedermeier : eine Studie über den Niedergang der Gitarre in Wien um 1850 Astrid Stempnik cop. 1990 Tyska
282 Histori Vrsprung und Vrsach des burgundischen Kriegs so sich zwischen König Ludwigen inn Frankreich, dem XI diss Namens, vnd H. Carle von Burgund. Schweitzern vnd den teutschen, verlauffen. Beschreibung des neapolitanischen Kriegs... durch Caspar Hedion verteutschet. Straszburg. MDLI - MDLII. (kolofon:) Gedruckt... bey Wendel Rihel Philippe de Commynes 1551-1552 Tyska
283 Flickolifvet - författadt och tillegnadt alla unga och gamla ogifta skönheter Christoffer Fritz Jacobsson 1832 Svenska
284 Kongl. maj:ts och riksens Göta hofräts utslag, uppå the beswär, som landtmätaren wälbetrodde Carl Jacob Wallberg theröfwer anfördt, at then särskilt förordnade lagmansrätten i Östergötland, skal uti thes ... uti ther förehafde ägotwisten - ... Johan Gustaf Boije, jemte thes son ... och bruks patronen Carl Ekelund, med the flere i saken deltagande parter emellan, afkunnade domar låtit inflyta parternas, i anledning af Wallbergs förut i berörde mål, å embetes wägnar ... : åtskilliga utlåtelser, som honom til thes embete och heder röra skola ... Gifwit i Jönhöping ! then 15. april 1760. =(Rubr.)= =S. impr.= 1760 Svenska
285 Tiugunde siette fortsättningen af strödda besvarade lagfrågor, Hvilka, med den vidt lagfarne juridiska facultetens i Upsala samtycke, under Herr Professorens i Svenska och Romerska Lagfarenheten, samt Ledamotens uti Kongl. Vetenskaps Societeten härstädes, Doct. Daniel Solanders inseende, til almänt ompröfvande äro utgifne af Carl Boije, från Fjerdhundra. Uti den större Gustavianska Lärosalen, f. m. Den 5 Decembr. 1781 Daniel D. Solander 1781 Svenska
286 Fortsättning af protocoller och handlingar i målet rörande ett emellan hof-marskalken, landshöfdingen ... Eric Johansson Boye och Norra Wedbo härads-rätt å första rättegångsdagen af laga sommar-tinget wid Hullaryd den 28 maj 1811 förefallit - uppträde, innefattande protocoller öfwer det i kongl. maj:ts och rikets höglofl. Götha hof-rätt den 10 juni, 1 och 2 september ytterligare hållne wittnesförhör, advocat-fiskalen herr lagman Hedenstjernas i målet afgifne slutpåståender, : samt häradshöfdingen Pamps och landshöfdingen m.m. herr baron Boyes förklaringar m.m. Jönköping, tryckt hos Joh. Pehr Lundström, 1812. ( S. 213: Jönköping 1813, tryckte hos Joh. Pehr Lundström. S. ii212: Jönköping, 1813, tryckte : hos Joh. Pehr Lundström.) 1812 1813 Svenska
287 Arkeologi i vägen 2008 Svenska
288-290 Allmän Kungörelse - Jönköping å Lands-Contoiret den 21 Mars 1808 (flera utgåvor) 1808 Svenska
291 Noveller för Världens barn 2006 2006 Svenska
292 Lasse går i ringen - kortfattad lärobok i sånglekar Finn Svenonius 1945 Svenska
293 Unga röster - antologi om vår samtida svenska litteratur 2004 Svenska
294 Rebellsjälar - antologi : generationsromaner 2001 Svenska
295 Fritidsbåtens instrumentering Neil C. Dick 1976 Svenska
296 Misstag i Moskva Simone de Beauvoir nnnn Svenska
297 Policy instruments for sound fiscal policies - fiscal rules and institutions 2009 Engelska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.