Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sverige 180982 träffar

Titel Författare År Språk
301 Wij Sigismundus mädh Gudz nåde Sweriges, Göthes och Wändes konnung ... Och wele edher här mädh nådeligen icke förholle. Ändoch wij hafüe haft höge och månge orsaker til att besökie edher oftere mädh wåre skrifwelser, thärmäd at öpne eder ögonen .. 1602 Svenska
302 Wij Sigismundus mädh Gudz nådhe, Swerigis, Göthes och Wändes ... Endogh trogne Männ och Vndersåter, Wij på åtskillelige tidher, hafue besöcht eder samptligen, mädh wåre trychte Mandater och Schrifwelser .. 1608 Svenska
303 Fredz fördrag Emellan then Stormechtigeste Högborne Furste och Herre, Her Sigismvndvs, Sweriges, Göthes och Wendes &c. Konung, Storfurste til Finland, Carelen, Wåtzski Petin och Ingermanland vthi Rydzland, och öffuer the Ehster j Lijfland &c. Hertigh: Så och Konung vthi Polen, Storfurste til Littowen, Rydzen, Prydzen, Masuren, Samogitien, Kiovien, Wolinien och Lijfland &c. Herre. Och then Högborne Furste och Herre, Her Carl, Sweriges Rijkes Arffurste, Hertig til Sudermanland, Näriche och Wermeland &c. Giordh och vprättet vthi Linköping Then 28. Septembris Åhr &c. 1598 1598 Svenska
304 Transactio Lincopiae (qvod est in Gothia orientalioppidvm) inter serenissimvm dominvm Sigismvndvm, Sveciæ et Poloniæ etc. regem, et illvstrissimuv dominvm Carolvm, regni Sveciæ hæreditarivm principem, Sydromanniæ etc. dvcem facta, 28. septembris anno &c. 1598 1598 Latin
305 Ordningsstadga för val af ledamöter inom Kongl. Wetenskaps-Societeten i Upsala 1873 Svenska
306 Kongl. Maj:ts nådiga resolution i anledning af ett utaf vederbörande nämnd upprättadt förslag till lönereglering för presterskapet i Filipstads, Fernebo och Nordmarks församlingars pastorat af Carlstads stift och Wermelands län; öfver hvilket förslag församlingarne och presterskapet blifvit hörde, samt stiftets consistorium, Kongl. Maj:ts befallningshafvande i länet och Kongl. Maj:ts och rikets Kammar-collegium med underdåniga utlåtanden inkommit. Gifven Stockholms slott den 4 oktober 1872 1873 Svenska
307 Kongl. maj:ts förnyade nådiga reglemente för begagnande af Hjelmare kanal - gifvet Stockholms slott den 24 oktober 1902 1902 Svenska
308 Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelseresolution uppå ett af Storkyrko-församlingen i Stockholm vid kyrkostämma den 24, 25 och 26 april 1864, i närvaro af tillförordnade krono- och consistorii-ombud, antaget och godkändt förslag till öfverenskommelse om presterskapets och klockarens aflöning i nämnda församling; å hvilket förslag, hvarmed församlingens presterskap och klockare förklarat sig åtnöjas, Stockholms stads consistorium och Öfver-ståthållare-embetet, i afgifna underdåniga utlåtanden, tillstyrkt nådig fastställelse; gifven Stockholms slott den 14 juli 1865 1865 Svenska
309 Kongl. Maj:ts nådiga resolution uppå en af A. P. Hofving, R. G. Henschen, Ad. Moberg och N. G. Hero gjord underdånig ansökning om fastställelse å förslag till ordning för "Morgårdshammars bruks akriebolag" - gifven Stockholms slott den 31 oktober 1873 1874 Svenska
310 Kongl. Maj:ts nådiga resolution på en af Th. Olrog och Hans Th. Næss gjord underdånig ansökning om fastställelse af ordning för Huså aktiebolag i enlighet med ett den underdåniga ansökningen bilagdt förslag - gifven Stockholms slott den 31 december 1892 1893 Svenska
311 Kongl. Maj:ts nådiga resolution uppå en af Edv. Engeström, Carl Fougstedt och Otto F. Frick gjord underdånig ansökan om fastställelse å förslag till ordning för Ångfartygs aktiebolaget Öresund i Malmö - gifven Stockholms slott den 18 april 1873 1873 Svenska
312 Convention mellem hans majestæt kongen af Sverige og Norge paa den ene, og hendes majestæt dronningen af det forenede kongerige Storbritannien og Irland paa den anden side om gjensidig udlevering af forbrydere - forhandlet og afsluttet i Stockholm den 26 juni 1873 og ratificeret i Stockholm den 26 august og i Osborne den 23 juli samme aar = Convention between his majesty the king of Sweden and Norway on the one part and her majesty the queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on the other part for the mutual surrender of criminals : negociated and concluded at Stockholm, June 26, 1873, ratified at Stockholm, August 26, and at Osborne, July 23, ratifications exchanged at Stockholm, August 28 in the same year 1873 Norska
313 Kongl. Maj:ts nådiga bref angående förändrad organisation af Malmö stads rådstufvu-rätt och magistrat m. m. den 30 januari 1873 1873 Svenska
314 Till Kongl. Maj:ts befallningshafwande i Upsala län, angående förändrad organisation af polis- och brandwaktsinrättningen i Upsala 1858 Svenska
315 Reglemente för auktions-kammaren i Sundsvall 1860 Svenska
316 Våga tala om psykisk ohälsa - till dig som är äldre eller är närstående till en äldre person 2022 Svenska
317 Uskalla puhua mielenterveysongelmista - opas venhemmille ihmisille ja heidän läheisilleen 2022 Finska
318 Allmän kungörelse 1825 Svenska
319 Sveriges ridderskaps och adels riksdags-protokoll D. 17, 1710, 1713-1714 1902 Svenska
320 Kometprogrammet - avrapportering 2012 - delredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja ett samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur Sverige 2012 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.