Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ungern 366 träffar

Titel Författare År Språk
321 Rysslands politik, dess intervention i Ungern samt Rysslands planer mot det öfriga Europa jemförde med Peter den stores testamente - Öfvers Laszlo Teleki von Szek 1849 Svenska
322 Ungern i pittoreskt, historiskt, litterärt, artistiskt och monumentalt hänseende tecknadt af ett sällskap litteratören under ledning af J. Boldényi - Öfvers 1851-1852 Svenska
323 RUMÄNIEN OCH UNGERNS GRÄNSSAMARBETE - Hur påverkar EU:s Interreg-projekt utvecklingen av regionerna som utgör gränsen mellan Rumänien och Ungern? 2020 Svenska
324 Minnen från gesällåren under skråtiden eller Resa till fots genom en del af Sverige, Danmark, Tyskland, Ungern och Kroatien åren 1832-41 Paul Johan Öberg 1873 Svenska
325 Ängsligit klage-roop, til alla höga potentater, konungar och furstar, af den protestantiske religionen at the sig the evangeliske christnas uti Ungern, Böhmen och Mähren, af the rasande papister, för lång tid tilbakars utståndne, och - ännu dageligen tiltagande förskräckeliga och tyranniska förföljelse, åtaga, och öfwer theras beträngde tilstånd förbarma måtte, &c. Til hwilken ända, sanfärdige händelser af the påfweskas orättmätighet och grymhet härmedelst korteligen : berättade warda. Hwilka dels sielf sedt, dels hört hafwer, en igenom Ungern, Böhmen och Mähren resande ewangelisk christen utur Tyskland. Förswänskadt af O.L. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Benj. Gottl. Schneider, 1733 Matthias Hermann 1733 Svenska
326 Besynnerliga rättegångs-handlingar och utslag, eller Striden emellan förra fält-revisorn Ungern och commiszarien Edsberg med flere. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1816.) 1816 Svenska
327 Östeuropeisk animerad film - stoff och motiv i animerad film från Bulgarien, Polen, Rumänien och Ungern = Themes and motifs in Eastern European animated film : Bulgaria, Poland, Romania, Hungary Lars Lönroth 1979 Svenska
328 Allmän tacksäyelse, öfwer de keyserliges, den 19/9 Augusti åhr 1691 uti Ungern emillan Peter-Waradein och Salankemen erhållne märckelige seger emot arf-fienden turcken - Upläsen ... uti Septembr. månad af ofwanbemälte åhr u. å., 1691 Svenska
329 Kontrakt mellan inhemskt företag och utländsk statshandelspart - ett studium av den allmänna problematiken kring hur kontrakt ingås, tillämplig rätt och tvisteförfaranden med särskild inriktning på: Sovjetunionen, Polen, Östtyskland, Ungern och Folkrepubliken Kina Peter Sävblom 1986 Svenska
330 Beskrifning på en gickt- och skönhets-kur, lemnad till drottning Isabella af Ungern. Af en eremit. Hämtad utur en afliden gammal mans anteckningar. Stockholm, C.M. Carlson 1829 1829 Svenska
331 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit tå samtelige riksens högloflige ständers deputerade emottogo hälsning af hwarannan i secrete utskots salen. Then 23 septembris 1746. Stockholm - tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
332 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit til ridderskapet och adelen wid landt-marskalks stafwens emottagande den 23. augusti 1742. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm - uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1742 Svenska
333 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit för ridderskapet och adeln wid landt-marskalks-stafwens afgifwande then 12. september 1743. Uppå ridderskapet och adelens åstundan tryckt. Stockholm - tryckt uti kongl. tryckeriet. Hos directeuren Pet. Momma. Cum privilegio Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1743 Svenska
334 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit til ridderskapet och adelen, wid landt-marskalk stafwens emottagande, then 22 septembris 1746. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren - Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
335 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit til ridderskapet och adelen wid landt-marskalks- stafwens afgifwande then 14. december 1747. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm - uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
336 Til hennes kongl. höghet cron-printseszan, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han med ridderskapets och adelens deputerade aflade theras underdånige hälsning, then 23. sept. 1746. Stockholm, tryckt - uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
337 Tacksäyelse-skrifft, öfwer den nampnkunnige och faste stadens, Store Waradins, eröfring uti Ungern, upläsen uti församblingarne öfwer hela Swerige och desz underliggiande länder och härskaper åhr 1692 uti Junij och Augusti månader 1692 Svenska
338 Högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit til ridderskapet och adelen wid theras första sammanträde på riddarehuset wid riksdagen then 23. augusti 1742. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm - uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1742 Svenska
339 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit uppå riks-salen i Stockholm, wid riksdagens början then 26. sept. 1746. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
340 Landt-marskalkens högwälborne Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit uppå riks-salen i Stockholm, wid riksdagens början d. 25. augusti 1742. Uppå ridderskapets och adelens åstundan trykt. Stockholm, uti kongl. tryckeriet - hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1742 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.