Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ätten 382 träffar

Titel Författare År Språk
341 Åminnelse-tal öfver kongl. majestäts högtbetrodde man, för detta general-lieut. och landshöfdingen öfver Elfsborgs län och Dals land ... Axel Erik Roos, vid des begrafning uti Gestads kyrka, den XVIII. febr. MDCCLXVI. då fri-herreliga - ätten Roos, under numero CLXXXVI, med denne sidste ätteläggare, utslåknat, och des vapen och sköldemärke, uti närvaro af en förnäm och talrik församling, med anständig heder och vanlig ceremon uppå des graf krossades./(Leonh. Magn. Uggla.) : Götheborg, trykt hos Joh. Georg Lange, jun Leonhard Magnus Uggla 1766 Svenska
342 Den forna seden Vol. 1 - en dokumentation Östen Kjellman 1998 Flerspråkigt verk
343 En gustaviansk boksamlare - Knut K:son Posse på Svanå Uno Willers 1971 Svenska
344 Wasa-ätten under unionstiden. Academisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Carl Georg Starbäck af Westmanlands och Dala nation. å Gustavianska lärosalen den 29 maj 1854. p. v. t. f. m I Carl Georg Starbäck 1854 Svenska
345 Wasa-ätten under unionstiden. Academisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Carl Georg Starbäck af Westmanlands och Dala nation. å Gustavianska lärosalen den 29 maj 1854. p. v. t. f. m., I Johan Henrik Schröder 1854 Svenska
346 Wasa-ätten under unionstiden. Academisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Carl Fr. Aug. Ljungberg af Westmanlands och Dala nation. å Gustavianska lärosalen den 2 junii 1854. p. v. t. f. m II Carl Georg Starbäck 1854 Svenska
347 Wasa-ätten under unionstiden. Academisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Carl Fr. Aug. Ljungberg af Westmanlands och Dala nation. å Gustavianska lärosalen den 2 junii 1854. p. v. t. f. m., II Johan Henrik Schröder 1854 Svenska
348 Minnesskrift öfver Grotenfeltska släktmötet i Jorois den 21-22 juli 1924. Sammanställd Nils Karl Grotenfelt 1924 Svenska
349 Biblia universa et Hebraica quidem cum Latina interpretatione Xantis Pagnini Lucensis - Benedicti Ariae Montani Hispal et quorundamaliorum collato studio ad Hebraicam dictionem diligentissime expensa 1657 Flerspråkigt verk
350 Novum Testamentum graecum, cum vulgata interpretatione latina graeci contextus lineis insertis...: quæ quidem interpretatio cum à Græcarum dictionum proprietate discedit, sensum, videlicet, magis quàm verba exprimens, in margine libri est collocata atque alia Ben. Ariæ Montani Hispalensis operâ è verbo reddita, ac diverso characterum genere distincta, in ejus est substituta locum. Accesserunt & huic editioni libri Graecè scripti, qui vocantur apocryphi, cum interlineari interpretatione Latina ex Bibliis complutensibus deprompta 1657 Grekiska, klassisk (-1453)
351 Petri Elfvii ... Almanach på åhret efter Christi födelse 1707. Tillika medh månens up- och nedergång, them resandom til gagn och nytto: så och ett allmänt prognosticon af säkre tekn til wäderlekens förändring; samt widare continuation af ett kort uthtog om Sweriges konungars af then gustavianiske ätten, lefwerne och förnämste bedrifter. Upsala, tryckt hoos Joh. H. Werner, kongl. may:tz och Ups. acad. boktr 1706 Svenska
352 Petri Elfvii ... Almanach på skottåhret efter Christi födelse 1708. Tillika medh månens up- och nedergång, them resandom til gagn och nytto: så och ett allmänt prognosticon af säkre tekn til wäderlekens förändring; samt widare continuation af ett kort uthtog om Sweriges konungars af then gustavianiske ätten lefwerne och förnämste bedrifter. Upsala, tryckt hoos Joh. H. Werner, kongl. may:tz och Ups. acad. boktr 1707 Svenska
353 Petri Elfvii ... Almanach på åhret efter Christi födelse 1709 tillika medh månens up- och nedergång, them resandom til gagn och nytto: så och ett allmänt prognosticon af säkre tekn til wäderlekens förändring; samt widare continuation af ett kort vthtog om Sweriges konungars af then gustavianiske ätten lefwerne och förnämste bedrifter. Upsala, tryckt af Joh. H. Werner, kongl. may:tz och Ups. acad. boktr 1708 Svenska
354 Petri Elfvii ... Almanach på åhret efter Christi födelse 1710. Tillika medh månens up- och nedergång, them resandom til gagn och nytto: så och ett allmänt prognosticon af säkre tekn til wäderlekens förändring; samt widare continuation af ett kort vthtog om Sweriges konungars af then gustavianiske ätten lefwerne och förnämste bedrifter. Upsala, tryckt hoos Joh. H. Werner, kongl. may:tz och Ups. acad. boktr 1709 Svenska
355 Otium - två tolfter dikter Gustaf Åkerhielm 1891 Svenska
356 Karolinen Adam Ludvig Lewenhaupt - hans krigföring i Kurland och Litauen 1703-1708 Hugo Edvard Uddgren 1919-1950 Svenska
357 Johannis Sleidani Historie-book. Hwilken beskrifwer tilståndet aff thet andelige och werldzlige wäsendet vthi keyser Carl then femptes tijdh, införer och berättar vnder thenne titel om evangelii vpgång, krafft och framgång åhr 1517. Om Lutheri vthgångne böcker, skarpa disputationer, skriffter och strijdigheter emoot then påfweske hopen, summewijs; om protestanternes (eller, the evangeliske bundzförwandters) twänne religions krijgh; cardinalernes, sampt flere andelige herrars och prælaters affall ifrån påfwen; om påfwens list, snaror och stäldte försåth på alla wägar, til at hindra och dämpa evangelij liuus och fortgångh, &c. &c. Hwilken historia äfwen handlar och tracterar om allehanda consilier och rådhslagh, legationer, correspondentier, statssaker, främmande konungars vthi Franckrijket, Engelland, Skottland, Dannemarck, Pohlen, Vngern, &c. lägenheter, stater och wäsende, alt vthi kortheet, effter som tijderna gåfwe authori tilfälle och wedh handen, sådant vthi historien at insättia. Effter hans Kongl. May:tz nådige befallningh på swenskan affsatt aff Johan Sylvio, T. R Johannes Sleidanus 1675 Svenska
358 Herr. Jacob. Crispin. Biurmans. Ätt. Och. Lefnads-lopp. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1756.) 1756 Svenska
359 Familjen Carpelan - en adelsätt i 600 år 2007 Svenska
360 Grift-tal, öfver kongl. maj:ts af Sverige framledne tro-man, general-majoren, landshöfdingen, öfver-commendanten ... Lorents Christopher Stobée, då dess adeliga sköld bräcktes vid begrafningen i Rhåda kyrka, den 5 october, år 1756. Hållit af cammarherren Axel Magnus Stiernsparre. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1757. ( Ins.: Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1757.) Axel Magnus Stiernsparre 1757 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.