Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ungern 360 träffar

Titel Författare År Språk
341 Tal til hans kongl. höghet wid thesz lyckeliga ankomst, hållit å riksens ständers wägnar, af landt-marskalken ... Matthias Alexander von Ungern Sternberg. Then 14. octob. 1743. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren - Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1743 Svenska
342 Til hans kongl. höghet Sweriges rikes utkorade arf-furste, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han med ridderskapets och adelens deputerade aflade theras underdåniga hälsning, then 23. sept. 1746. Stockholm - tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
343 Til hans kongl. maj:t, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han med ridderskapet och adelens deputerade aflade theras underdånige hälsning, then 23. sept. 1746. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet - hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
344 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit wid slutet af 1743 års riksdag tå riksens ständer togo afsked af hwar annan på rikssalen. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren - Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1743 Svenska
345 Tankar om Sveriges handel och allmänna hushållning, föreställde uti ett tal för kongl. vetenskaps academien, den 25 januari 1752, af friherre Mathias Alexander von Ungern Sternberg ... då han afträdde dess i academien förde præsidium - Ny upplaga. Stockholm, tryckt hos P.A. Norstedt & söner, 1828 Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1828 Svenska
346 Til hans kongl. höghet Sweriges rikes utkorade arf-furste, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han, jemte the andra respective ståndens herrar talemän, och deputerade af alla fyra stånden, togo underdånigt - afsked, then 14 december 1747. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
347 Grefwe De la Gardies fullmäktiges fri-herre Otto Flemings Tal, hållit uppå riddare-huset, tå landt-marskalken friherre Matthias Alexander von Ungern Sternberg, efter sluten riksdag landt-marskalks stafwen ifrån sig gaf. Then 12. septembr - 1743. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Otto Fleming 1743 Svenska
348 Betänkande Komitén för utredning angående förändrad organisation af den centrala myndigheten för ledning af landets hästväsende 1896 Svenska
349 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, tå han, å ridderskapet och adelens wägnar, tog afskied af the andre respective stånden på riks-salen then 14. december 1747. Stockholm, tryckt uti kongl - tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
350 Tal, hållit til hans kongl. maj:t i herrar riksens råds närwaro, af landt- marskalken ... Matthias Alexander von Ungern Sternberg, tå han anförde riksens ständers deputation, then 12. december 1747. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet - hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
351 Til hans kongl. maj:t, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, tå han, jemte the andra respective ståndens herrar talemän, och deputerade af alla fyra stånden, togo underdånigt afsked, then 14. december 1747 - Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
352 All världens namn för hundar, hästar och katter - ett kulturhistoriskt namnlexikon med 10000 passande namn för våra husdjur : med speciallistor för olika hund-, häst- och kattraser från Afrika, Arabvärlden och Iran, Alaska, Grönland, Kanada och Sibirien, Island, Kina och Tibet, Mexiko, Sydostasien, Australien, Irland, Skottland och Wales samt Ungern Mimmi Hedlund 2003 Svenska
353 Gref Brahes fullmäcktigs fri-herre Mattias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit uppå riddare-huset, då landtmarskalken gref Carl Gustav Tessin, efter sluten riksdag landtmarskalks stafwen ifrån sig gaf. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm, uti thet kongl. tryckeriet. Cum privilegio Matthias Alexander von Ungern-Sternberg s.a Svenska
354 Gref Brahes fullmäcktigs fri-herre Mattias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit uppå riddare-huset, då landtmarskalken gref Carl Gustav Tessin, efter sluten riksdag landtmarskalks stafwen ifrån sig gaf. Uppå ridderskapet och adelns åstundan tryckt. Stockholm, uti thet kongl. tryckeriet, cum privilegio Matthias Alexander von Ungern-Sternberg s.a Svenska
355 Wi, Friherre Mathias Alexander von Ungern Sternberg, Feldt-Marskalck, och nu warande Président uti Kongl. General Krigs-Rätten i Arméen ... huruledes både Underdomare och Ledamöter uti Kongl. Maj:ts Öfwerrätter, skola wid flere tillfällen wara af olika tankar, om lägersmål emellan Syskonebarn 1762 Svenska
356 Allmän tacksäyellse, öfwer de keyserliges, den 9/19 Augusti åhr 1691 uti Ungern emillan Peter-Waradein och Salankemen erhållne märckelige seger emot arf-fienden turcken. Upläsen uti församblingarne öfwer heela Sweriges rijke och desz underliggiande land och herrskaper, uti Septembr. månad af ofwanbemälte åhr 1691 Svenska
357 Tankar om Sveriges handel och allmänna hushållning, förestälde uti et tal för kongl. vetensk. academien, den 25. januar. 1752, af friherre Matthias Alexander von Ungern Sternberg ... då han afträdde des i academien förde præsidium. På kongl. vetenskaps academiens befallning, Stockholm, tryckt hos Lars Salvius Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1752 Svenska
358 Åminnelse-tal, öfver kongl. maj:ts framledne högtbetrodde man, feldt-marschalk, öfverste för des lif- regemente til häst ... Matthias Alex. von Ungern Sternberg, på kongl. vet. academiens befallning hållit i stora riddarehus salen den 14 martii 1766. Af des medlem Daniel Tilas ... Stockholm, tryckt hos dir. Lars Salvius, 1766 Daniel Tilas 1766 Svenska
359 Wi, Friherre Mathias Alexander von Ungern Sternberg, Feltmarskalk och Præsident uti Kongl. Maj:ts General Krigs-Rätt i Arméen ... förmärkt, huru som en del Fullmägtige och Advocater, mer för enskilt winning och fördel skull, än billig omtanka och efterfinnande, af hwad laglig beskaffenhet en sak wara må, esomofftast med skriffter och beswärs upsättande betiena och förleda parter 1756 Svenska
360 Til hans kongl. maj:t, landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs underdånige tal å samtel. riksens ständers wägnar, då de igenom sina deputerade i underdånighet gofwo hans kongl. maj:t tilkänna, hans durchl. hertigens af Holstein Gottorp förklarande til successor på den kongl. swenska thronen. Hållit den 28. octobris 1742. Stockholm, uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1742 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.