Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ungern 366 träffar

Titel Författare År Språk
341 Til hennes kongl. höghet cron-printseszan, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han, jemte the andra respective ståndens herrar talemän, och deputerade af alla fyra stånden, togo underdånigt afsked - then 14. december 1747. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
342 Grefwe Brahes håldne Tal, til landt-marskalken ... Matthias Alexander von Ungern Sternberg, wid thet tilfället han på riddarhus salen then 22. septembris 1746. til honom öfwerlemnade landt-marskalks stafwen. Stockholm, tryckt uti kongl - tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Eric Brahe 1746 Svenska
343 Grefwe Brahes Tal, hållit uppå riddarehuset tå landt-marskalken ... Matthias Alexander von Ungern Sternberg efter sluten riksdag landt-marskalks stafwen ifrån sig gaf, then 14. dec. 1747. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos - directeuren Pet. Momma Eric Brahe 1747 Svenska
344 Landt-marskalkens, högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Swar, til herr riks-rådet ... Carl Gustav Tessin, tå samtelige riksens högloflige ständer in pleno plenorum på riddarehus salen woro församlade, then 31. martii - 1747. Efter riksens ständers åstundan tryckt. Stockholm, uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
345 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit på riks-salen i Stockholm, när riksdagen slöts then 12. september. 1743. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm, tryckt uti kongl - tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1743 Svenska
346 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit på riks-salen i Stockholm, när riksdagen slöts then 14. december, 1747. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm, uti kongl. tryckeriet - hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
347 Tal til hans kongl. höghet wid thesz lyckeliga ankomst, hållit å riksens ständers wägnar, af landt-marskalken ... Matthias Alexander von Ungern Sternberg. Then 14. octob. 1743. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren - Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1743 Svenska
348 Til hans kongl. höghet Sweriges rikes utkorade arf-furste, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han med ridderskapets och adelens deputerade aflade theras underdåniga hälsning, then 23. sept. 1746. Stockholm - tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
349 Til hans kongl. maj:t, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han med ridderskapet och adelens deputerade aflade theras underdånige hälsning, then 23. sept. 1746. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet - hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
350 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit wid slutet af 1743 års riksdag tå riksens ständer togo afsked af hwar annan på rikssalen. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren - Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1743 Svenska
351 Tankar om Sveriges handel och allmänna hushållning, föreställde uti ett tal för kongl. vetenskaps academien, den 25 januari 1752, af friherre Mathias Alexander von Ungern Sternberg ... då han afträdde dess i academien förde præsidium - Ny upplaga. Stockholm, tryckt hos P.A. Norstedt & söner, 1828 Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1828 Svenska
352 Til hans kongl. höghet Sweriges rikes utkorade arf-furste, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han, jemte the andra respective ståndens herrar talemän, och deputerade af alla fyra stånden, togo underdånigt - afsked, then 14 december 1747. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
353 Grefwe De la Gardies fullmäktiges fri-herre Otto Flemings Tal, hållit uppå riddare-huset, tå landt-marskalken friherre Matthias Alexander von Ungern Sternberg, efter sluten riksdag landt-marskalks stafwen ifrån sig gaf. Then 12. septembr - 1743. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Otto Fleming 1743 Svenska
354 Betänkande Komitén för utredning angående förändrad organisation af den centrala myndigheten för ledning af landets hästväsende 1896 Svenska
355 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, tå han, å ridderskapet och adelens wägnar, tog afskied af the andre respective stånden på riks-salen then 14. december 1747. Stockholm, tryckt uti kongl - tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
356 Tal, hållit til hans kongl. maj:t i herrar riksens råds närwaro, af landt- marskalken ... Matthias Alexander von Ungern Sternberg, tå han anförde riksens ständers deputation, then 12. december 1747. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet - hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
357 Til hans kongl. maj:t, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, tå han, jemte the andra respective ståndens herrar talemän, och deputerade af alla fyra stånden, togo underdånigt afsked, then 14. december 1747 - Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
358 All världens namn för hundar, hästar och katter - ett kulturhistoriskt namnlexikon med 10000 passande namn för våra husdjur : med speciallistor för olika hund-, häst- och kattraser från Afrika, Arabvärlden och Iran, Alaska, Grönland, Kanada och Sibirien, Island, Kina och Tibet, Mexiko, Sydostasien, Australien, Irland, Skottland och Wales samt Ungern Mimmi Hedlund 2003 Svenska
359 Gref Brahes fullmäcktigs fri-herre Mattias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit uppå riddare-huset, då landtmarskalken gref Carl Gustav Tessin, efter sluten riksdag landtmarskalks stafwen ifrån sig gaf. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm, uti thet kongl. tryckeriet. Cum privilegio Matthias Alexander von Ungern-Sternberg s.a Svenska
360 Gref Brahes fullmäcktigs fri-herre Mattias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit uppå riddare-huset, då landtmarskalken gref Carl Gustav Tessin, efter sluten riksdag landtmarskalks stafwen ifrån sig gaf. Uppå ridderskapet och adelns åstundan tryckt. Stockholm, uti thet kongl. tryckeriet, cum privilegio Matthias Alexander von Ungern-Sternberg s.a Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.